عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار

قسمتی از متن پایان نامه :

– قلمرو مکانی و زمانی پژوهش

هر پایان‌نامه در حوزه علوم اجتماعی بویژه مدیریت در واقع در زمره تحقیقات کاربردی می باشد. با در نظر داشتن اینکه آگاهی از سازمان، گروه، قشر یا جامعه ای که در آن پژوهش صورت می‌گیرد، می‌تواند بردرک بهتر  فرایند و دستاوردهای پژوهش تاثیر دارد. از این رو تعریف و شناخت جامعه آماری لازم است (خاکی، 1386).

قلمرو مکانی:  جامعه آماری در این پژوهش عبارتست از مدیران ارشد آشنا به استراتژی­ها و فعالیت­های شرکت در شرکت های صنعتی قطعه ساز خودرو استان سمنان.

قلمرو زمانی: موضوع پژوهش حاضر به فاصله زمانی 1/2/92 تا 30/5/93 مربوط می گردد که در اردیبهشت ماه 92 کار آغاز گردید و در مردادماه 93 پایان پیدا نمود.

 

1-8- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

1-8-1-  مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار

وارد و دیگران (1996) پیشنهاد می‌کنند که در تمام تحقیقات پیرامون مدیریت استراتژیک و مدیریت عملیات، عوامل محیطی بایستی در‌نظر گرفته‌شوند. به گونه کلی، محیط کسب ‌و‌ کار متشکل از هزاران نیرویی که در کوتاه مدت، فراتر از کنترل مدیریت می باشد بوده و در نتیجه تهدید و همچنین فرصت‌هایی را برای شرکت‌ها ایجاد می کند.

پژوهش  چهار بعد را برای محیط درنظر گرفته می باشد: اندازه پویایی، پیچیدگی، تنوع، و طرفداری ( که به صورت خصومت مورد ارزیابی قرار می­گیرد.)، که این ابعاد با در نظر داشتن تصمیم گیری استراتژیک، مهم‌ترین ابعاد مشخصه‌های محیطی می‌باشند و توسط طیف 5 گزینه­ای مورد سنجش قرار گرفته­اند..

 

1-8-2- اولویت‌های رقابتی

اصطلاح “اولویت های رقابتی”  به گونه گسترده‌ای برای توصیف انتخاب قابلیت رقابتی شرکت‌ها مورد بهره گیری قرار گرفته‌می باشد. شرکت‌هایی که بر هزینه به عنوان یک اولویت رقابتی تاکید دارند، بر کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، به حداکثر رساندن بهره گیری از ظرفیت و کاهش موجودی انبار تمرکز دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در پژوهش حاضر توسط مقیاس­های پنچ گزینه­ای چهار اولویت رقابتی هزینه ،کیفیت ، زمان ، انعطاف پذیری به‌عنوان عوامل حساس موفقیت (CSF)[1] مود سنجش قرار گرفته­اند..

[1] Critical Success Factors

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

  • مطالعه ارتباط بین همسویی مشخصه‌های محیطی کسب و کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب‌وکار.

اهداف جانبی:

  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان بر عملکرد آن­ها.
  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان بر اولویت های رقابتی اتخاذ شده توسط آن­ها.
  • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان  بر  ساختار زنجیره تأمین آن­ها.
  • مطالعه تاثیر انتخاب اولویت‌های رقابتی بر ساختار زنجیره تامین، در شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان.
  • مطالعه تاثیر انتخاب اولویت‌های رقابتی بر عملکرد، در شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان.
  • مطالعه تاثیر ساختار زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار  با فرمت ورد