عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

5-7- محدودیت های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش علاوه بر محدودیت های کلی که برای اکثر تحقیقات هست مثل مشکل دسترسی به منابع داده ها ، محدودیت هایی شامل موارد ذیل توسط محقق اعمال شده می باشد:

  1. محدودیت منابع و ماخذ داخلی در ارتباط با موضوع پژوهش
  2. عدم دسترسی به تمام منابع موجود به خصوص در سایر دانشگاه ها.
  3. رغبت نداشتن دانشجویان به امر پاسخگویی به پرسشنامه .

اختصار

این فصل از گزارش پژوهش به نتایج پژوهش اختصاص دارد. در این فصل کوشش بر آن شده می باشد پس از مطالعه سیمای پاسخگویان، یافته‌های توصیفی و استنباطی پژوهش، به اظهار نتایج به دست آمده از هر فرضیه پرداخته ‌گردید و پیشنهادات و محدودیت هایی اظهار گردید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید