عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت ها

3-3) فرضیه پژوهش

با در نظر داشتن سوال اصلی پژوهش و عوامل موثر بر مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی به تبیین ذیل می باشد:

مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها تفاوت دارد.

3-4) متغیرهای پژوهش

در پژوهش حاضر فرضیه پژوهش شامل دو متغیر می باشد : مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها

– مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی : مالیات شرکتهای مستقل که به واسطه خرید سهام سایر شرکتها علاوه بر نفوذ موثر دارای کنترل قابل توجه این شرکتها نیز می شوند و به واسطه این کنترل دارای سیاستهای مالی و عملیاتی همسویی شده و ملزم به رعایت اصولی طبق استانداردهای سرمایه گذاری برای صورتهای مالی تلفیقی می شوند.

– مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها : مالیات شرکتهای به ثبت رسیده  حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می گردد که به تنهایی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، و به عنوان شرکتهای فرعی در صورتهای مالی تلفیقی از آنها دانسته می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 هدف از این پژوهش کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروههای تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می گردد .زیرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش اندازه درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می گردد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری