مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت ها

2-25) تاثیر مشوق های مالیاتی:

یکی از مهمترین جنبه های سیستم مالیاتی نظام انگیزشی و نحوه عملکرد نرخ های موثر می باشد .

– شاه 1995(Shah ‚ Anwar 1995) عنوان می کند که مقصود از انگیزه های مالیاتی هرگونه سنجه و ملاکی می باشد که برای هر فعالیت یا بخش مشخصی (در مقایسه با کل صنعت) رفتار مالیاتی مطلوبی فراهم آورد. تصریح ضمنی این تعریف این می باشد که مثلا کاهش مالیاتها یا برنامه ها و سیستم استهلاک موجود فی نفسه انگیزه مالیاتی نیستند.

معافیت های مالیاتی در اقتصاد ایران به دو طریق اعمال می گردد:

1-معافیت هایی که پس از حصول درآمد اعطا می شوند و هدف آنها حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد می باشد (معافیت پایه درآمدی).

2-معافیت هایی که قبل از هرگونه سرمایه گذاری، به مقصود جهت دهی به طریقه سرمایه گذاری اعطا می گردد (معافیت های موضوعی).

معافیت های مالیاتی، انگیزه های قوی را در راستای اجتناب از مالیات ایجاد می کند، به طوریکه؛ شرکتهایی که مشمول مالیات هستند می توانند وارد ارتباط اقتصادی با یک شرکت معاف از مالیات شده و با انتقال سود وراههای مختلف دیگر از پرداخت مالیات اجتناب کنند. از آنجمله می توان عنوان نمود که مدت زمان معافیت مالیاتی مانند چهار یا ده سال، شرایطی را برای سرمایه گذار فراهم می آورد که سرمایه گذاری های موجود را بصورت سرمایه گذاری جدید درآورد و فقط شکل زمانی آن را تغییر دهد و ماهیت فعالیت همان باشد.در این حالت با عنوان ” سرمایه گذاری جدید ” همچنان از معافیت مالیاتی بهره گیری می کند. همچنین معافیت های مالیاتی موضوعی می تواند پروژه های کوتاه مدت مثلا چهار تا هشت ساله را بیشتر جذب کند و از پروژهای بلندمدت استقبالی صورت نمی گیرد.

– رضائی(1388) در تحقیقی تأثیر مشوق ها و نرخ های موثر مالیاتی را در پویایی های سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار داد. نتایج حاکی از آن می باشد که معافیت های موضوعی مالیات به عنوان انگیزه مالیاتی چندان تاثیری در سرمایه گذاری ندارد اما سرمایه گذاری می تواند با اصلاح سیستم استهلاک دارایی ها تحریک گردد. طبق نتایج بدست آمده معافیت های مالیاتی در همه زمانها کارایی ندارد، بلکه در دورهایی که اقتصاد دچار رکود می گردد این ابزار بهتر خودنمایی می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– اهمیت مشوق های مالیاتی به عنوان محرک های تصمیمات مدیریت سود در شرکتهای عضو گروه هنوز به عنوان یک مسئله حل نشده باقی مانده می باشد (بیوسلینگ و دلف2006)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف از این پژوهش کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروههای تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می گردد .زیرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش اندازه درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می گردد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید