تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم نرخ ارسال برابر[1]

برقراری عدالت در نرخ ارسال بین کاربران در تخصیص بلوک منابع از طریق الگوریتم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

BET که متوسط نرخ ارسال بدست آمده در بازه­ی زمانی ارسال قبلی برای هر کاربر را ذخیره می­کند و از آن به عنوان عاملی در انتخاب کاربر در بازه­ی زمانی ارسال فعلی بهره گیری می­کند، بدست می­آید. این الگوریتم با بهره گیری از ارتباط­ی 3-3 گزینش کاربر را در ابتدای هر بازه­ی زمانی انجام می دهد ]20[:

(3-3)

در ارتباط­ی 3-3، بیانگر متوسط نرخ ارسال کاربر iام در بازه­ی زمانی ارسال قبلی بوده و  بیانگر نرخ کاربر iام در بازه­ی زمانی ارسال جاری می­باشد. نحوه­ی عملکرد این الگوریتم با در نظر داشتن ارتباط­ی 3-3 به این گونه می باشد که در هر بازه‌ی زمانی ارسال، منابع را به جریان­هایی که در بازه­ی زمانی ارسال قبلی با نرخ پایین سرویس
گرفته­اند، تخصیص می­دهد. تحت این معیار ممکن می باشد تخصیص بلوک منبع به کاربری که شرایط نامناسب کانال را تجربه کرده می باشد، انجام می­گردد. با این روش کاربران با شرایط کانال نامناسب بیشتر از دیگران سرویس گرفته­اند و در نتیجه عدالت بین کاربران محقق می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: