مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-1)  مقدمه

در این مطالعه کوشش گردید تا تفاوت میان مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت قانونی مجزای گروه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گیرد. برای این مقصود در فصل دوم این پژوهش به مطالعه ادبیات موضوع پژوهش و مبانی نظری این حوزه پرداخته گردید.همچنین در این فصل مطالعات انجام شده در زمینه عوامل موثر بر مالیات بر درآمد شرکتهای عضو گروه تجاری به صورت گسترده مورد مطالعه واقع گردید. در فصل سوم و چهارم نیز جامعه آماری و نمونه پژوهش و شیوه استخراج آن ذکر گردیده، متغییرها و نحوه محاسبه آنها به گونه دقیق اظهار و فرضیه پژوهش آزمون گردید. در فصل حاضر نیز کوشش می گردد تا اختصار ای از پژوهش و نتایج بدست آمده از آن بصورت کامل ارائه گردد.همچنین در این فصل پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی ذکر گردیده و محدودیت های موجود در مسیر این مطالعه ارائه خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف از این پژوهش کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروههای تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می گردد .زیرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش اندازه درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می گردد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید