عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین بهبود در نوع اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

13-1  اختصار فصل و ساختار پژوهش

پژوهش حاضر در پنج فصل ارائه می­گردد.

فصل اول، کلیات پژوهش؛ موضوع پژوهش، ضرورت انجام پژوهش، اهداف پژوهش، قلمرو پژوهش، فرضیات پژوهش، روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری و تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تشریح گردید. سایر فصل­ها به تبیین ذیل تنظیم و ارائه خواهد گردید­.

فصل دوم، به ‌‌مرور بر ادبیات و پیشینه پژوهش پرداخته و ضمن تصریح به مباحث نظری مطرح شده، تبیین مختصری از تحقیقات مختلفی را ارائه می­نماید که به نوعی در ارتباط با موضوع پژوهش هستند.

فصل سوم، روش پژوهش تبیین شده می باشد. فرضیه‌های پژوهش و مبانی اندازه­گیری متغیر­ها تشریح و سپس جامعه و نمونه آماری، منابع گردآوری داده­ها و اطلاعات و روش‌های آماری بهره گیری شده برای تجزیه و تحلیل اظهار شده می باشد.

فصل چهارم، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و تحلیل یافته‌ها اختصاص یافته می باشد. در این فصل، با بهره گیری از اطلاعات جمع­آوری شده، فرضیه­های پژوهش، مورد آزمون قرار خواهد گرفت­.

فصل پنجم، شامل اختصار، نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد. در این فصل، اختصار­ای از موضوع پژوهش، روش و یافته‌های پژوهش، نتایج آزمون فرضیات، تجزیه و تحلیل خواهد گردید. همچنین پیشنهاداتی ارائه می­گردد که می تواند در تحقیقات آتی مورد بهره گیری قرار گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-1 پرسشهای اصلی و فرعی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دراین پژوهش، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا مسیر ومیزان تغییراظهارنظر حسابرسی نسبت به سال قبل، می‏تواند بر به موقع‏بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت تاثیر بگذارد؟ در این مورد، در این پژوهش به سه روش به این موضوع پرداخته می گردد اولا ماهیت تعدیل اظهارنظر حسابرسی مطالعه     می گردد و با در نظر گرفتن اینکه، آیا انواع مختلف گزارش ها ممکن می باشد روی به موقع بودن افشای اطلاعات درآمدهای شرکت اثر بگذارد؟ ثانیا به جای اینکه تنها ماهیت این گزارش را در سال جاری مطالعه گردد تغییر در اظهارنظر حسابرسی را آزمایش می گردد. همین ارتباط میان اظهارنظر حسابرسی و  به موقع بودن درآمدها در این جامعه مورد مطالعه قرار می گیرد که در برگیرنده تعدادی از تغییرات منظم می باشد (Haw et al. 2003).

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید