عنوان کامل پایان نامه :طراحی الگوریتم جدید زمان­بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه­های LTE

تکه هایی از این پایان نامه :

الگوریتم M-LWDF[1]

الگوریتم –  [27]، برای کاربران  طراحی شده می باشد وکاربران با کیفیت سرویس­های متفاوت را پشتیبانی می­کند. حسن این الگوریتم این می باشد که پارامترهای کیفیت سرویس مورد نیاز کاربران نظیر بیشینه تاخیر، کمترین نرخ بیت و شرایط کانال را در معیار خود برای انتخاب کاربران، در نظر می­گیرد. در این الگوریتم ایستگاه مبنا در ابتدای هر بازه­ی زمانی ارسال به صورت متناوب مقادیر تغییرات کانال و تاخیر برای کاربران بلادرنگ را در دسترس دارد. ایستگاه مبنا با داشتن این مقادیر و با در نظر گرفتن پارامترها­ی کیفیت سرویس در معیار مربوطه و انتخاب کاربران عملکرد مناسبی رادر کمینه کردن تاخیر انتها به انتها ارائه می­کند اما عملکردش نسبت به نرخ از دست رفتن بسته وقتی تعداد کاربران از 30 بیشتر گردد، به شدت  افزایش می‌یابد. این الگوریتم به کاربران با تاخیر بسته بالاتر و شرایط کانال بهتر، از طریق ارتباط­ی 3-12 اولویت می­دهد]27[:

(3-12)

در ارتباط­ی 3-12،  بیانگر تاخیر بسته­ی سر صف و پارامترهای  و  همان پارامترهای موجود در الگوریتم عدالت نسبی بوده و به همان صورت نیز محاسبه می­شوند و  نیز پارامتری می­باشد که به صورت ارتباط­ی 4-13 قابل محاسبه می باشد:

(3-13)

در ارتباط­ی 4-13،  حدآستانه­ی تاخیر بسته­های کاربر i بوده و  نرخ قابل قبول از دست رفتن بسته برای کاربر i می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: