مطالعه  ارتباط آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی  شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران

) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

تعریف نظری متغیرها

آگاهی سرمایه گذاران

به اندازه آگاهی سرمایه گذاران از چگونگی عملیات ها و معاملات و سواد آنها از به نحوه سرمایه گذاری در سهام های مختلف گفته می گردد

اعتماد سرمایه گذاران

به اندازه اطمینان و اعتمادی گفته می گردد که سرمایه گذاران را مجاب می کند که در یک سهام موردنظر با  آرامش کامل سرمایه گذاری نمایند.

بهره وری شرکت ها

به اندازه گیری پولی نتایج فرایندها و عملیات شرکت مانند بازگشت سهام، دارایی، سرمایه گذاری و غیره گفته می گردد (Ahmad khan et al., 2012).

تعریف عملیاتی متغیرها

آگاهی سرمایه گذاران

برای مطالعه متغیر آگاهی سرمایه گذاران از سوالات 1 تا 11  پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت بهره گیری شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اعتماد سرمایه گذاران

برای مطالعه متغیر اعتماد سرمایه گذاران از سوالات 12 تا 22  پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت بهره گیری شده می باشد.

بهره وری شرکت ها

برای مطالعه متغیر بهره وری شرکت از سوالات 23 تا 36  پرسشنامه با مقیاس فاصله ای طیف لیکرت بهره گیری شده می باشد.

1-8) قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی  : قلمرو موضوعی پژوهش مطالعه  ارتباط آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران-خودروسازی-ایران خودرو وسایپا می پردازد.

قلمرو مکانی : قلمرو مکانی پژوهش سرمایه گذاران شرکت های بورس و اوراق بهادار تهران می باشد.

قلمرو زمانی : قلمرو زمانی پژوهش شش ماه دوم سال 1393 می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • سنجش ارتباط بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها
  • سنجش ارتباط بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها

 

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه  ارتباط آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی  شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد