متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها

چارچوب نظری پژوهش :

یکی از مهمترین اجزای ارائه راهکارهای صحیح، به مقصود بهبود عملکرد یک مؤسسه تحلیل پوششی داده ها (DEA[1]) می باشد که یکی از روشهای فرایند ارزیابی عملکرد مؤسسات می باشد.  تحلیل پوششی داده ها روشی معتبر در اندازه گیری کارایی نسبی مؤسسات مشابه، بر اساس ورودیها و خروجیها می باشد. در این روش، با بهره گیری از مدل های برنامه ریزی ریاضی، مرزی متشکل از مؤسساتی با بهترین کارایی نسبی، بدست می آید و این مرز؛ معیاری برای ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد سایر مؤسسات، قرار می گیرد. در تحلیل پوششی داد ه ها، به دلیل عدم بهره گیری از تابع تولید، هیچگونه پیش داوری از قبل بر روی موسسات مورد مطالعه اعمال نمی گردد و لذا مدل های DEA به سبب بهره گیری از فرضیات کمتر در طریقه ارزیابی مؤسسات، جایگاه خاصی نسبت به مدل های مشابه پیدا کرده اند . (علیرضائی و افشاریان ، 1385 [12] )

برای آشنایی با مدل های قبل از DEA و نحوه تکامل DEA نگاهی گذرا به مفهوم کارایی و تاریخچه طریقه محاسبه و پیش بینی آن می اندازیم:

تا کنون تعاریف متنوعی از کارایی ارائه شده می باشد . مفهوم کارایی در اقتصاد تخصیص مطلوب منابع می باشد . اما از نظر اهداف کاربردی ، تعاریف گوناگونی اظهار شده می باشد . به گونه کلی کارایی معرف نسبت ستانده ها به نهاده ها در مقایسه با یک استاندارد مشخص می باشد . ( برهانی،1377 [6] )

از این رو تشخیص کارایی ، منوط به تعریف و مقایسه با یک حد مطلوب و استاندارد می باشد . مبنای چنین حد مطلوبی می تواند با روشهای مختلف تعیین و مشخص گردد . دو روش عمده برای تعیین کارایی واحدهای بانکی هست که عبارتند از : 1 – روش تحلیل نسبت و 2- روش تحلیل مرزی .

[1] – data envelopment analys

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری

بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

کاهش خروجی ها و ورودی های نا مطلوب و افزایش خروجی های مطلوب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها   با فرمت ورد