سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب

معیار فینگر – کرینین (F-K)

فینگر و کرینین در سال 1979شاخصی را جهت نشان دادن تشابه صادرات زوج کشورها معرفی نمودند و در سال 1988 از آن برای اندازه گیری اندازه تشابه تجارت بین ایالات متحده و ژاپن و 6 معیار F-K به صورت زیر محاسبه می گردد.

 

: سهم کالای i در صادرات کشور a در بازار c

: سهم کالای i در صادرات کشور b در بازار c

یعنی تشابه صادرات دو کشور a و b برابر با جمع می نیمم سهم صادرات کالا iام در کل صادرات کشور a و سهم صادرات کالای iام  در کل صادرات کشور b می باشد که به صورت درصد اظهار می گردد.( Finger & Keinin, 1988,455).

معیار F-K در واقع دو کشور a و b را با یک بازار سوم در نظر می گیرد و بدین ترتیب تشابه صادرات را بین دو کشور اندازه گیری می کند و البته تنها آن قسمتی از تجارت را محاسبه می نماید که در یک زمان رخ می دهد.این معیار نیز بین دو عدد بحرانی صفر و یک تغییر می کند، اما چنانچه آن را برای سهولت اندازه گیری به شاخص تبدیل کنند،بین دو عدد صفر و صد قرار می گیرد. در اینجا بر خلاف معیار Cosine دو مفهوم تشابه و درجه تکمیل همسان نبوده و متضاد می شوند ، یعنی تشابه کامل در صادرات بین دو کشور (100 درصد) نشان دهنده عدم درجه تکمیل تجاری می باشد.در این صورت دو کشور رقیب تجاری یکدیگر خواهند بود و عدد صفر عکس حالت فوق را نشان می دهد.برای ساده تر شدن انجام محاسبات می توان معیار F-K را به صورت زیر نشان داد:

S=Σ Min (Xibc/Xac, Xibc/Xbc)

و پس از انجام اعمال ریاضی : S=1-0.5 Σ Min (Xibc/Xac- Xibc/Xbc)

در این صورت کافی می باشد که مجموع تفاضل سهم صادرات کالای X از کل صادرات کشور a و سهم صادرات کالای X از کل صادرات کشور b را محاسبه نمود و در فرمول فوق قرار داد.این فرمول نیز بین دو عدد بحرانی صفر و یک در تغییر می باشد(Lbid, 456).

2-10-5-معیار کسینوس(Cosine)

این معیار برای اولین بار در کتاب اقتصاد ریاضی “روی آلن” در سال 1975 مطرح گردید.وی درجه اکمال تجاری را بر اساس کسینوس زاویه دو بردار صادرات و واردات دو کشور اندازه گرفت(رحمانی،عابدین مقامکی،1387،157) بدین مقصود دو ماتریس n×1 که یکی صادرات کشور i به جهان و دیگری واردات کشور j از جهان می باشد تعریف می گردد.سپس با تعیین زاویه بردار در فضای کالای n بعدی می توان این دو بردار را با هم مقایسه نمود.زاویه کوچک نشان می دهد که ترکیب کالایی صادرات کشور i شبیه به ترکیب کالایی واردات کشور j می باشد و همچنین زاویه بزرگ نشان می دهد که ساختار صادرات کشور i و ساختار واردات کشور j غیر مشابه هستند و قابلیت انطباق ندارند.بزرگی زاویه دو بردار کالا به گونه متداول بر حسب کسینوس اندازه گیری می گردد(Panchamuchi & Etal, 1995, 125).

معیار کسینوس به صورت زیر تعریف میشود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب
  • الویت بندی عوامل مؤثر در تجارت دو جانبه کشور ایران با کشورهای منتخب
  • تعیین کشش هریک از عوامل شناسایی شده
  • برآورد شکاف تجاری هر یک از طرف های تجاری منتخب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب  با فرمت ورد