متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها

مدل تراکم1[1]

تراکم در نهاده ها در واقع آن اندازه از نهاده را در بر می‌گیرد که مصرف آن‌ها نه تنها سبب افزایش در ستاده‌ها نمی‌گردد، بلکه موجبات کاهش در تولید و ستاده ها را نیز به همراه دارد. ازدحام     نهاده ها در حد جلوگیری از مصرف  آن در جهت افزایش ستاده ها موضوع بسیار با اهمیتی می باشد که برای نخستین بار توسط «براکت»2[2]مورد توجه قرار گرفت. در بسیاری از موارد منشأ کاهش یا  افت تولید ستاده ها را نباید در عدم توانایی واحد تصمیم‌ گیرنده دانست، بلکه بایستی آنرا در وجود تراکم در یک یا چند نهاده جستجو نمود(Cooper, 2001). [26]

وجود تراکم در نهاده نیروی انسانی در بسیاری از واحدهای تصمیم گیرنده از شایع‌ترین نوع ازدحام به شمار می‌آید. مطالعه تحقیقی «براکت» و همکاران وی در سال 1997 در مطالعه تراکم نیروی انسانی در سه صنعت بزرگ چین قبل و بعد از اصلاحات اقتصادی سال 1987 بوسیله مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها، روش جدید برای این موضوع به شمار می‌رود. آنها به وسیله مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها نشان دادند که کاهش نیروی انسانی در منابع مبتلا به تراکم نیروی انسانی سبب افزایش ستاده و افزایش آن موجب کاهش ستاده‌ها خواهد گردید. از اینرو آنان منبعی را که می‌تواند سبب کاهش ستاده گردد، شناسایی نمودند. این کاهش ستاده منجر به افزایش در نهاده‌ها می گردد. تراکم براساس تعریف براکت و همکاران وی به تبیین زیر می باشد     (Brokett, 1998) [24]

« در یک واحد تصمیم گیرنده، هرگاه افزایش یا افزایش‌هایی حداقل در یکی از نهاده‌ها متناظر با کاهش یا کاهش‌هایی حداقل در یکی از ستاده‌‌ها باشد. و یا بالعکس کاهش یا کاهش‌هایی حداقل در یکی از نهاده‌ها، متناظر با افزایش یا افزایش‌هایی حداقل در یکی  از ستاده‌ها باشد، گوییم تراکم هست.»

1  Congestion Model

2  Brokett

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری

بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کاهش خروجی ها و ورودی های نا مطلوب و افزایش خروجی های مطلوب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها   با فرمت ورد