متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه¬گیری سرمایه فکری و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم¬افزاری در سطح شهر تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-  قلمرو پژوهش

1-1-1-    قلمرو موضوعی پژوهش

حوزه توجه پژوهش تشریح دارایی های نامشهود و سرمایه های فکری و انواع طبقه بندی و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و عملکرد سازمانی می باشد. در این پژوهش قلمرو موضوعی برابر با مطالعه تاثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی شرکت های نرم‏افزاری  می باشد و همچنین این پژوهش میان رشته‌ای می‌باشد و زیرا در اندازه گیری دارایی‌های نا مشهود می باشد می تواند در ارتباط با مدیریت مالی باشد از طرفی دیگر اندازه‌گیری سرمایه‌های‌فکری خود مقوله ای در مدیریت دانش می باشد که می تواند در حوزه مدیریت تکنولوژی نیز محسوب گردد و زیرا دامنه این پژوهش در حوزه شرکت‏های نرم‏افزاری می باشد می تواند در حوزه مدیریت IT  نیز قرار بگیرد.

1-1-2- قلمرو زمانی

همانطور که در قبل نیز گفته گردید این پژوهش در صنایع نرم افزار تهران انجام می شود.

زیرا این پژوهش از طریق پرسش نامه می باشد ، زمانی که پرسش نامه در شرکت‏ها توزیع می‏گردد بهمن سال 91 خواهد بود.

1-1-3- قلمرو مکانی

این پژوهش در سطح شرکت‏های نرم‏افزاری در صنایع نرم افزار تهران انجام خواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اطلاع از وضعیت (نسبی) اجزای این سرمایه فکری در شرکت های نرم‏افزاری سطح تهران.
  • ارایه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سرمایه های فکری و اجزای آن.
  • مطالعه ارتباط سرمایه فکری و اجزای آن با عملکرد سازمانی شرکت‏های نرم‏افزاری.
  • بهبود بهره وری در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیلی بهبود عملکرد سازمانی.
  • بهبود ارزش بازار در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیل بهبود عملکرد سازمانی.
  • بهبود قابلیت سود دهی در شرکت‏های نرم‏افزاری به دلیل بهبود عملکرد سازمانی.
  • مطالعه زیر مجموعه های هر یک از اجزای سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی ، ساختاری و سرمایه ارتباطی و مقدار تاثیر گذاری اجزای سرمایه های انسانی و ساختاری و ارتباطی بر روی آن‏ها.
  • مطالعه مدلی که شامل ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی در شرکت‏ها نرم‏افزاری (در این پژوهش مدل بونتیس).
  • مطالعه مقدار تاثیر گذاری هر یک از عناصر سرمایه فکری بر روی عملکرد سازمانی شرکت‏های نرم‏افزاری.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه¬گیری سرمایه فکری و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم¬افزاری در سطح شهر تهران  با فرمت ورد