مطالعه  ارتباط آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی  شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران

) مفهوم عملکرد و بهره وری شرکت و ارزیابی آن

مروری بر فرهنگهای لغات نشاندهنده تنوع معانی واژه عملکرد می باشد. بنظر می‌رسد منطقی می باشد که آغاز لیستی از تمام این معانی ضمنی ارائه گردد و از تجمیع آنها بتوان یک تعریف قابل بهره گیری برای عملکرد ارائه داد:

– عملکرد، قابل اندازه‌گیری بوسیله عدد یا یک اصطلاح می باشد.

– عملکرد، بجای آوردن چیزی می باشد با یک قصد و نیت خاص (مثلاً ایجاد ارزش).

– عملکرد، نتیجه یک اقدام می باشد (ارزش قابل اندازه‌گیری ایجاد می گردد).

– توانایی انجام یک نتیجه یا قابلیت ایجاد آن را عملکرد گویند (برای مثال، رضایت مشتری به نظر می‌رسد معیار قابلیت سازمان برای فروش آینده می باشد).

– عملکرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی می باشد.

– عملکرد، نتایج مقایسه با انتظارات می باشد.

– عملکرد در روانشناسی، آن چیزی می باشد که بروز داده می گردد.

– عملکرد در هنرهای نمایشی، نمایشی می باشد که شامل ایفای تأثیر یا اعمال و نتایج اعمال می باشد.

– عملکرد، یک قضاوت توسط رقباست (مشکل اینجاست که تعریف کنیم چه کسی قاضی می باشد و بدانیم در چه شرایطی قضاوت صورت می‌گیرد).

لذا می‌توان گفت که عملکرد هم به اقدام،هم به نتیجه اقدام تصریح دارد. بعبارت دیگر، عملکرد بعنوان اقدام امروز که مقدمه تولید مقدار مشخصی از ارزش خروجی فرداست، تعریف می گردد.( ,2011 et al    ( Carroll

بطور کلی عملکرد سازمانی معیاری برای اندازه گیری اندازه دست یابی خوب و موثر یک اقدام بر اهداف تعیین شده تعریف می گردد که می تواند به وسیله کارایی و اثربخشی سازمان در دستیابی به اهداف برآورد گردد. (استونر، 1386)

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. پس، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی می باشد که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی تصریح دارد. معروفترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران (2002) ارائه شده می باشد: ((فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته)). طبق این تعریف نیز، عملکرد به دو جزء تقسیم می گردد:

1) کارایی که توصیف کننده ی چگونگی بهره گیری سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات می باشد، یعنی ارتباط بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و

2) اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی می باشد .(رهنورد،1387(

در واقع اشخاصی که درون یا بیرون سازمان هستند، می‌توانند تعاریف متفاوتی برای عملکرد ارائه دهند. تعاریف ارائه شده توسط فردی از درون سازمان، بر ایجاد نتایج از طریق اعمال انجام شده تمرکز دارد. در این حالت اگر افراد داخل سازمان، دیدگاههای متفاوتی به عملکرد نداشته باشند، یک تعریف یکتا و مشترک از عملکرد ارائه خواهد گردید که در اقدام کاری بس دشوار می باشد. پیش روی یک فرد خارج از سازمان به شاخص های عمومی بر مبنای تعاریف آماری محتمل و از قبل تعریف شده نظیر آن چیز که در آنالیزهای مالی پیدا می گردد، نظر دارد و کارهای واقعی سازمان در جعبه سیاه باقی خواهد ماند. در این صورت تعریف عملکرد توسط چنین فردی، بر پیش‌بینی اعمال و نیز بر تخمین احتمال نتایج مشخص آینده تمرکز دارد. ( Patton, 2010)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سنجش ارتباط بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها
  • سنجش ارتباط بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه  ارتباط آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی  شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد