عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

2ـ2- مفهوم تقلب

وا‍‍ژه تقلب در مقالات و منابع علمی معانی مختلفی دارد و لیکن انچه در تمامی این تعاریف مشترک و یکسان می باشد. این می باشد که تقلب نوعی سوء بهره گیری از منابع در جهت منافع شخصی به عمد و کاملا غیر قانونی می باشد.

 2ـ2ـ1 تقلب در مفهوم عام

تقلب در مفهوم عام عبارتند می باشد : تحریف حقایق با اهمیت توسط کسی  که می داند مطالبش حقیقت ندارد و یا ارائه حقایق با کمال بی توجهی نسبت به صحت آنها وبه قصد فریب دیگران و در تعریف کلی واژه تقلب عبارتند می باشد سوء بهره گیری از سود یک سازمان بدون اینکه لزوما به عواقب قانونی آن منجر گردد.و در تعریف دیگر تقلب به فرایندی تصریح دارد که طی آن یک یا چند نفر عمدا و مخفیانه دیگران  را ازهر چیز با ارزشی به خاطر منافع شخصی خود محروم کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 2ـ2-2 تعریف کلی و جامع تقلب:

اما در حسابداری و حسابرسی تعریف کلی و جامع در مورد تقلب چنین می باشد: تقلب اصطلاحی عام و در برگیرنده همه توانی های متعددی می باشد که یک فرد قادر می باشد با مهارت به کار گیرد تا مزایایی را با ارائه نادرست اطلاعات به دیگران بدست آورد . به بیانی دیگر تقلب اصطلاحی می باشد که برای توصیف فرایند فریب  دادن اعتماد و نیرنگ برای بدست آوردن نوعی منفعت از شخص یا اشخاص دیگر که معمولا نفع مالی می باشد بکار برده می گردد.تقلب با اشتباهات غیر عمدی بسیار تفاوت دارد برای  اینکه تقلب رخ دهد. شخص متقلب بایستی عمدا واز روی قصد برای به دست آوردن منفعت دیگران را اعمال کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری