مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت ها

2-5) معنی و مفهوم عدالت مالیاتی

عدالت یک مفهوم ارزشی می باشد و بر اساس قضاوتها و معیارهای مختلف ارزشی به صورتهای متفاوت تعبیر و تفسیر می گردد.صاحبنظران عقیده دارند که مفهوم عدالت نتیجه تفکر و رضایت اجتماعی می باشد و دو نوع تعبیر و تفسیر از این مفهوم هست. 1-عدالت افقی 2-عدالت عمودی جعفری صمیمی،احمد،اقتصاد بخش عمومی(1)،نشر سمت،چاپ سوم1378،صفحه72

2-5-1) عدالت افقی

عدالت افقی یک معیار سنتی برای طرح مالیات مطلوب می باشد و مقصود از آن این می باشد که مالیاتها، بایستی با اشخاصی که در وضعیت اقتصادی مشابهی قرار دازند بصورت یکسان برخورد کند، به بیانی دیگر اگر در یک سیستم مالیاتی کوشش در برقراری رفتاری یکسان گردد، در این صورت مقصود اجرای عدالت افقی مالیات می باشد. پورمقیم،سیدجواد،اقتصاد بخش عمومی،تهران،نشرنی،ویراست دوم،چاپ ششم،1382، صفحه178مفهوم عدالت افقی فی النفسه پایه اقتصادی نندارد بلکه بر اساس قضاوت می باشد که قبول آن بایستی با قضاوت ارزشی همراه باشد.پس بکار بردن این مفهوم “جایگاه برابر” مستلزم تعریف آن می باشد.معمولا بعضی از فهرستهای قابل نظاره از توانایی پرداخت مانند درآمد- مخارج- یا ثروت برای تعریف جایگاه برابر مناسب نیستند. دو نفر را در نظر بگیرید که هر دو می توانند 10 دلار در هر ساعت بدست آورند. آقای الف در هر ساعت 1500 ساعت کار می کند در حالی که آقای ب ،2200ساعت در سال کار می کند،پس درآمد الف 15000دلار و درآمد ب 22000دلار می باشد. پس بر حسب درآمد الف و ب در جایگاه های یکسانی نیستند. اما در مفهوم دیگری الف و ب یکی هستند بخاطر اینکه ظرفیت کسب آنها برابر می باشد (10 دلار) فقط ب بیشتر کار می کند ،پس زیرا کوشش کاری تا اندازه ای تحت کنترل افراد می باشد دو نفر با درآمدهای متفاوت ممکن می باشد در جایگاه یکسانی باشند.همچنین دو نفر را با ظرفیتهای متفاوت در بهره گیری از ترکیبی از کالاها در نظر بگیرید. در چنین صورتی یک سیستم مالیاتی که رفتاری یکسان داشته باشد از نظر افقی غیرعادلانه خواهد بود. به همین طریق اگر فرض گردد که هر دو به یک نسبت بهره خواهند برد هر سیستم مالیاتی که تبعیض بین افراد ایجاد نکد جنبه عدالت افقی خواهد داشت.فقدان عدالت افقی در حالتی نیز،که هست و نیست مزایا در یک نوع کار خاص، منجر به کسب درآمدهای متفاوت می گردد، هست سیستم مالیات بر درآمد برای افرادی که از مزایای غیرنقدی بهره گیری نمی کنند تبعیض آمیز خواهد بود و از این رو غیر عادلانه می باشد پس دستیابی به عدالت افقی مشکل خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 هدف از این پژوهش کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروههای تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می گردد .زیرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش اندازه درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می گردد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید