تکه هایی از این پایان نامه :

  به دست آوردن ناحیه متحرک تصویر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس از طی مراحل بالا برای تمام بلوک های موجود در یک فریم، میدان بردار جابجایی حاصل می گردد. این میدان شامل ماتریسی به ابعاد تعداد بلوک های موجود در هر فریم می باشد که درایه های این ماتریس نشان دهنده اندازه جابجایی هر کدام از بلوک ها می باشد. همچنین در این پایان نامه این فرض شده می باشد که اهداف متحرک موجود در تصویر، سطح کوچکی از تصویر را در بر می گیرند. پس با دسته بندی بردارهای جابجایی می توان این گونه نتیجه گرفت که دسته ای که بیش ترین بردار جابجایی را در خود جای داده می باشد به احتمال زیاد شامل جابجایی هایی می باشد که ناشی از حرکت دوربین بوده می باشد. به بیانی دیگر با دانستن این حقیقت که تعداد زیادی از بلوک ها متعلق به پس زمینه می باشد، بزرگترین دسته هم مربوط به بلوک های پس زمینه می باشد. با در نظر داشتن ثابت بودن این بلوک ها، جابجایی منتسب شده به آن ها ناشی از جابجایی دوربین می باشد. بدون در نظر گرفتن راستای سایر بردارهای جابجایی، تمام بلوک هایی که جابجایی آنها در راستای غیر از حرکت دوربین باشد می توانند مربوط به اجسام متحرک تصویر باشند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: