سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار

قسمتی از متن پایان نامه :

 • تنوع محیطی

تنوع به درجه‌ای که سازمان با شرایط همگن یا پراکنده مواجه می باشد، تصریح دارد. تنوع محیطی، به واسطه تنوع فعالیت‌هایی که بایستی انجام پذیرد روی ساختار سازمانی اثر می­گذارد (مینتزبرگ، 1979).

 • پیچیدگی محیطی

پیچیدگی محیطی به نبود تجانس، تنوع و تعدد عوامل موجود در بخش‌های مختلف محیط سازمان تصریح دارد. مدیران سازمان، به‌خاطر این‌که همواره خود را از یک سو در میان تصمیمات سیاسی و از سوی دیگر واقعیت‌های عملی می‌یابند، همواره با پیچیدگی محیطی روبه‌رو هستند. تصمیمات سیاسی گاهی برای اهداف سیاسی گرفته‌می شوند و نمی‌توانند به‌درستی با واقعیت‌های عملی تطبیق داده‌شوند. مدیران در چنین وضعیتی با یک معمای حل‌ناشدنی مواجه می شوند. یک عامل پیچیدگی دیگر برای سازمان‌ها، واقعیت‌های اقتصادی در قالب محدودیت‌های بودجه‌ای می باشد، چراکه ملزم به ارائه خدمات بیشتر با بودجه محدود هستند.

 • پویایی محیطی

پویایی به سرعت و پیش‌بینی تغییرات در محیط تصریح دارد؛ که ناشی از تغییرات فن‌آوری، تغییرات تقاضا و عکس العمل های رقابتی می‌باشد. سازمان‌ها دایماً با تغییر و بی‌ثباتی محیطی مواجه هستند، که این بی‌ثباتی‌ها بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها، بودجه‌بندی‌ها و برنامه‌ریزی‌های راهبردی دیده می شوند. محیط‌های پویا باعث می شوند سازمان‌ها وضعیت کارآفرینانه به خود بگیرند و کارآفرینی را تشدید نمایند (قوچانی و یزدانی، 1390).

 • بخشندگی محیطی

بخشندگی محیطی تصریح به فراوانی و یا کمیابی منابع مورد نیاز برای سازمان‌هایی دارد که در یک محیط فعالیت می‌کنند، و بر بقا و رشد آن‌ها و نیز بر توانایی سازمان‌های جدید برای ورود به آن محیط تأثیر می‌گذارد (تانگ، 2008). طرفداری اغلب در مقیاس معکوس و به عنوان خصومت محیطی اندازه‌گیری می گردد (وارد و دیگران، 1996).

پس در نظر داشتن محیط پویا همانند محیط با سرعت بالا می­باشد که توسط برجس و آیزنهارت(1988) اظهار گردید. محیط با سرعت بالا محیط هایی هستند که در آن­ها تغییرات سریع و منقطع در تقاضا، رقبا، فن‌آوری و مقررات به وجودمی­آید. به‌طوری‌که اغلب اطلاعات نادرست و یا قدیمی می­باشند یا در دسترس نمی‌باشند ( برجس و آیزنهارت، 1988).

همسویی بین استراتژی، ساختار و محیط در شرایط محیطی پویا بسیار مهم می­باشد (داونی، 1994). سوامیداس و نویل (1987) بصورت تجربی ارتباط بین پویایی محیطی، استراتژی تولید و عملکرد کسب و  کار را اظهار کردند. نتیجه نشان داد که پویایی های محیطی ارتباط مثبتی با انعطاف پذیری تولید دارد. وارد و دیگران (1995) بصورت تجربی ارتباط بین بخشندگی و پویایی محیط را مطالعه نمودند. آنها به این نتیجه رسیدند که شرکت های با عملکرد بالا و شرکت های با عملکرد پایین در شرایط محیطی یکسان اولویت های رقابتی متفاوتی را بر میگزینند. تان، کانان، هندفیلد و گش (1999) به این نتیجه رسیدند که محیط رقابتی اثر معناداری روی عملکرد شرکت دارد. بطور کل محیط کسب و کار، بطور گسترده بعنوان یکی از فاکتورهای اثر گذار بر استراتژی های رقابتی شرکت و ساختار زنجیره تامین آن و در نهایت عملکرد آن در نظر گرفته می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

 • مطالعه ارتباط بین همسویی مشخصه‌های محیطی کسب و کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب‌وکار.

اهداف جانبی:

 • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان بر عملکرد آن­ها.
 • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان بر اولویت های رقابتی اتخاذ شده توسط آن­ها.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه تاثیر مشخصه‌های محیطی کسب ‌و‌ کار شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان  بر  ساختار زنجیره تأمین آن­ها.
 • مطالعه تاثیر انتخاب اولویت‌های رقابتی بر ساختار زنجیره تامین، در شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان.
 • مطالعه تاثیر انتخاب اولویت‌های رقابتی بر عملکرد، در شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان.
 • مطالعه تاثیر ساختار زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت‌های قطعه ساز خودروی استان سمنان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار  با فرمت ورد