عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

5-4-بحث و نتیجه گیری

نتایج این پژوهش مشابه  پژوهش خامسان و امیری می باشد به این نتیجه رسیدند که دانشجویان دختر کمتر تقلب می کنند و دانشجویان پسر بیشتر تقلب می کنند در این پژوهش برای مطالعه فرضیه ها تقلب بعنوان متغییر وابسته و سایر عوامل تقلب بعنوان متغییر مستقل می باشند.

5-5-پیشنهادات ناشی از پژوهش:

نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر این می باشد که تقلب تحصیلی به عنوان یکی از مدل های حسابداری می باشد.توصیه می گردد که دانشجویان رشته های دیگر نیز در زمینه تقلب تحصیلی تحقیقاتی انجام دهند سهولت در یافتن داده های مورد نیاز برای تصمیم گیری نیز یکی از ویژگی های این پژوهش به شمار می آید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید