متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها

رتبه‌بندی عملکرد در DEA با کارایی متقاطع1[1]

مدلهای سنتی DEA نمی‌توانند واحدهای تصمیم‌گیری (بویژه واحدهای کارا) را رتبه‌بندی کنند. همچنین ممکن می باشد در DEA گروههایی که ناکارا هستند در اقدام از سطح عملکرد مطلوبی نسبت به واحدهای کارا برخوردار باشند. این به دلیل محدود نبودن وزنها در مدل DEA می باشد. در مدل DEA برای ارزیابی کارایی نسبی یک DMU وزنهای اختصاصی به نهاده‌ها و ستاده‌ها (Ur,Vi) طوری انتخاب می شوند که کارایی واحد تحت مطالعه حداکثر گردد. لذا یک DMU می‌تواند از طریق اختصاص وزنهای نامعقول به هر یک از نهاده‌ها و ستاده‌هایش کارا ارزیابی گردد. زیرا مدل به بعضی از نهاده ‌ها و ستاده‌ها وزن بالایی را اختصاص می‌دهد و از بعضی نهاده ها و ستاده‌ها چشم پوشی می کند. این موضوع باعث می گردد واحد تصمیم‌گیری که کارا ارزیابی شده می باشد در اقدام از سطح عملکرد مطلوبی برخوردار نباشد.

روش کارایی متقاطع یکی از راههایی می باشد که می‌تواند برای شناسایی عملکردهای خوب و رتبه‌بندی مؤثر DMUها از آن بهره گیری نمود.

روش کارایی متقاطع، عملکرد یک DMU را با در نظر داشتن وزنهای بهینه سایر DMUها مقایسه می کند که نتیجه این ارزیابی‌ها در ماتریس کارایی متقاطع نشان داده می گردد. در این ماتریس عناصری که در سطرiام و ستون jام قرار دارند، کارایی واحد jام هنگامی که با وزنهای بهینه DMU iام ارزیابی شده می باشد را نشان می‌دهد. لذا یک DMU از لحاظ عملکرد در سطح بالایی قرار دارد اگر در ستون مربوط به خود دارای نمرات کارایی بالایی باشد. همچنین یک واحد با عملکرد پایین، در ستون مربوط به خود دارای نمرات کارایی پایین متعددی خواهد بود(Doyle, 1994)[31] .

1 . Cross Efficiency

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری

بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

کاهش خروجی ها و ورودی های نا مطلوب و افزایش خروجی های مطلوب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها   با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید