تکه هایی از این پایان نامه :

       QCI

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

QCIیک عدد می باشد که به عنوان مرجع برای پارامترهای گروه مشخص مورد بهره گیری قرار می­گیرد که عملکرد ارسال بسته را کنترل کند.  به هر حامل فقط و فقط یک مقدار QCI تخصیص داده می­گردد. به صورت کلی QCI مشخص می­کند که برای توصیف نوع حامل نظیر اینکه آیا حامل ضمانت کننده­ی نرخ بیت می باشد یا عدم
ضمانت­ نرخ بیت مورد بهره گیری قرار می­گیرد و پارامترهایی نظیر اولویت، تاخیر بسته ونرخ از دست رفتن بسته را نشان می­دهد]13[.

   ARP

ARP برای تصمیم­گیری در مورد اینکه یک حامل به کاربر تعلق گیرد یا به علت کمبود منابع تعلق نگیرد، مورد بهره گیری قرار می­گیرد. همچنین ARP می­تواند برای تصمیم­گیری در ارتباط با آزادسازی حامل در طول برقراری ارتباط به علت محدودیت منابع نیز مورد بهره گیری قرار می­گیرد]14[.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: