عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه  ارتباط آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی  شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران

  1. رویکرد حسابداری:

همیشه عملکرد با هدف ارتباط مستقیم داشته می باشد اگر مدیران شرکتها بتوانند سود یا ارزش شرکت را افزایش دهند، دارای عملکرد مطلوبی خواهند بود و به هدف خود رسیده اند اما بایستی دید مقدار این افزایش چقدر بایستی باشد تا کافی یا مطلوب به نظر برسد. برای رفع این مشکل میتوان ارقام مشابه مربوط به سالهای مختلف عملکرد واحد تجاری را با هم مقایسه نمود و با نتایج حاصل از فعّالیت واحد تجاری را با نتایج مربوط به سایر واحدهایی که در صنعت مورد نظر فعّالیت میکنند مورد مقایسه قرار داد. در ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد حسابداری معمولا از اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکتها بهره گیری میشود.

در این رویکرد از ارقام مندرج در صورتهای مالی نظیر سود، سود هر سهم، جریانهای نقدی عملیاتی، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام جهت ارزیابی عملکرد بهره گیری می گردد.(انصاری و کریمی،1387)

  1. رویکرد مدیریت مالی:

این رویکرد برگرفته از دانش مدیریت مالی میباشد و مدّعی می باشد که با بهره گیری از نظرات و تکنیکهای مطرح شده در آن میتوان عملکرد مدیران واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار داد. مانند میتوان به مدلهای مختلف قیمت گذاری تصریح نمود که از طریق آنها میتوان انواع داراییها مثل اوراق بهادار، زمین، اثاثیه و ساختمان را ارزش گذاری نمود وهمچنین با بهره گیری از آنها میتوان بازده سرمایه گذاریها را نیز تعیین نمود. یکی از مهمترین مدلهای ارزشگذاری در دانش مدیریت مالی مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای(CAPM) می باشد. از طریق مقایسه بازده سرمایه گذاری ها(که با توجّه به مدل فوق به دست آمده می باشد) با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، می توان عملکرد واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین با مقایسه نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده مورد درخواست سرمایه گذاران می توان عملکرد آینده مدیران را مورد ارزیابی قرار داد. طبق این رویکرد، در صورتی که نرخ بازده تحقق یافته از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بیشتر باشد، میتوان گفت که عملکرد مدیران مطلوب بوده می باشد و در صورتی که نرخ بازده تحقق یافته از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر باشد میتوان اینگونه فرض نمود که عملکرد مدیران مطلوب نبوده می باشد.

مطابق با این رویکرد، اغلب از تئوریهای مدیریت مالی  نظیر الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM) و مفاهیم ریسک و بازده بهره گیری می گردد. تتاکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده اضافی هر سهم می باشد.(انصاری و کریمی،1387)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها
  • سنجش ارتباط بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه  ارتباط آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی  شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد