عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

2ـ13ـ مطالعه ارتباط تقلب با جنسیت (دختر و پسر)

تقلب در جایگاه های آموزشی اغلب به صورت تقلب در امتحانات و تقلب در تکالیف درسی انجام می شود. نتایج پژوهش گروه روانشناسی نشان می دهد اندازه تقلب در پسران بیش از دختران                        می باشد . رایجترین شیوه انجام تقلب در جلسات امتحان نگاه کردن و نوشتن روی کاغذ و رایجترین شیوه تقلب در تکالیف درسی گرفتن تکلیف  از هم کلاسی و از اینترنت می باشد.تقلب در امتحانات مانند رونویسی کردن از برگه امتحانی دیگران و اجازه دادن به دیگران برای رونویسی و تقلب در تکالیف  درسی مانند بهره گیری از منابع بر خط غیر معتبر و تحریف بخش منابع و کتاب شناسی براساس آزمون مقایسه میانگین دو گروه نظاره گردید که میانگین تقلب دانشجویان پسربیشتر از میانگین مشارکت در تقلب دختران می باشد در نتیجه تقلب بعنوان متغییر وابسته ارتباط معنادار با متغییر مستقل جنسیت دارد.

مطالب زیادی مربوط به تاثیر جنسی  روی تقلب علمی یا رفتار متقلبانه وجو دارد و پژوهش های متفاوتی انجام شده و نشان می دهد که تفاوت های جنسیتی در طیف تقلب در آموزش و تحصیل وجود دارند و در زنان احتمال کمتری هست که تقلب کنند (هندرشات و همکاران 1999).

بعبارت دیگر این نتیجه کوشش زیادی را می طلبد (کر کولیت1994) پژوهش های دیگر ارتباط ضعیفی را میان جنسیت و سطح های تقلب یافته اند (وایتلی وهمکاران 1999) .

گود نیکلاس و سابرز (1999) ذکر کرده اند که در اینجا شاید تفاوت هایی در درک تقلب میان دختر ها و پسر ها هست .

کراون و اسپیلر (1998) در18 پژوهش قبلی گزارش داده اند که تفاوت های جنسیتی در رفتار متقلبانه مطالعه شدند شش پژوهش پیدا نمود گردید که نشان دادند که تقلب دختر ها از پسرها بیشتر می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید