عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

5ـ2ـ یافته‌های پژوهش

5ـ2ـ1ـ یافته‌های توصیفی

مطابق با یافته های پژوهش 49/50 درصد از کل پاسخگویان مرد و دارای بیشترین درصد بوده‌اند. همچنین 51/49 درصد از پاسخگویان زن و دارای کمترین درصد می‌باشند. 1/63 درصد از کل پاسخگویان مجرد و دارای بیشترین فراوانی بوده‌اند. همچنین 9/36 درصد از پاسخگویان نیز متاهل بوده و دارای کمترین فراوانی می‌باشند. کمترین سن برابر با 18 سال و بیشترین سن 51 سال  بوده می باشد. بیشتر پاسخگویان نیز در مقطع سنی 27-23 قرار دارند باشد.

 

5ـ2ـ2ـ یافته‌های استنباطی

– برای آزمون فرضیه اول یعنی ارتباط بین عدم کنترل و نظارت کافی مراقبین امتحانی و اندازه تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان ازآزمون همبستگی اسپرمن بهره گیری شده می باشد. نتایج نشان داد که سطح معنی‌داری آزمون 000/0 کمتر از 05/0 می‌باشد پس فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می‌توان گفت ارتباط معنی‌داری بین دو متغیر مورد مطالعه هست. با در نظر داشتن مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (862/0) بین دو متغیر ارتباط مستقیم مستقر می باشد، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می‌یابد.

– برای آزمون فرضیه دوم یعنی ارتباط بین فقدان انگیزه و علاقه و اندازه تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان از آزمون همبستگی اسپرمن بهره گیری شده می باشد. نتایج نشان داد که سطح معنی‌داری آزمون 000/0 کمتر از 05/0 می‌باشد پس فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می‌توان گفت ارتباط معنی‌داری بین دو متغیر مورد مطالعه هست. با در نظر داشتن مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (705/0) بین دو متغیر ارتباط مستقیم مستقر می باشد، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می‌یابد.

– برای آزمون فرضیه سوم یعنی ارتباط بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و اندازه تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان از آزمون همبستگی اسپرمن  بهره گیری شده می باشد. نتایج نشان داد که سطح معنی‌داری آزمون 000/0 کمتر از 05/0 می‌باشد پس فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می‌توان گفت ارتباط معنی‌داری بین دو متغیر مورد مطالعه هست. با در نظر داشتن مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (747/0) بین دو متغیر ارتباط مستقیم مستقر می باشد، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می‌یابد.

– برای آزمون فرضیه چهارم یعنی ارتباط بین راحت طلبی و اندازه تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات  گیلان از آزمون همبستگی اسپرمن بهره گیری شده می باشد. نتایج نشان داد که سطح معنی‌داری آزمون 000/0 کمتر از 05/0 می‌باشد پس فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می‌توان گفت ارتباط معنی‌داری بین دو متغیر مورد مطالعه هست. با در نظر داشتن مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (719/0) بین دو متغیر ارتباط مستقیم مستقر می باشد، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می‌یابد.

– برای آزمون فرضیه پنجم یعنی ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و اندازه تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان از آزمون همبستگی اسپرمن بهره گیری شده می باشد. نتایج نشان داد که سطح معنی‌داری آزمون 000/0 کمتر از 05/0 می‌باشد پس فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می‌توان گفت ارتباط معنی‌داری بین دو متغیر مورد مطالعه هست. با در نظر داشتن منفی علامت ضریب همبستگی (354/0-) بین دو متغیر ارتباط معکوس مستقر می باشد، یعنی با کاهش یکی دیگری نیز کاهش می‌یابد.

– برای آزمون فرضیه ششم یعنی ارتباط بین سایر عوامل تقلب و اندازه تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان ازآزمون همبستگی اسپرمن بهره گیری شده می باشد. نتایج نشان داد که سطح معنی‌داری آزمون 000/0 کمتر از 05/0 می‌باشد پس فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می‌توان گفت ارتباط معنی‌داری بین دو متغیر مورد مطالعه هست. با در نظر داشتن مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (944/0) بین دو متغیر ارتباط مستقیم مستقر می باشد، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می‌یابد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری