مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت ها

2-15) صورتهای مالی تلفیقی و ماهیت آنها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در نوعی دیگر از ترکیب که در آن کنترل واحد تجاری فرعی از طریق تحصیل سهام در اختیار واحد تجاری اصلی قرار می گیرد، تهیه صورتهای مالی تلفیقی ضرورت می یابد در این حالت هم واحد تجاری اصلی و هم واحد تجاری فرعی به شخصیت مستقل قانونی فعالیت می کنند و صورتهای مالی جداگانه ارائه می کنند. اما از آنجایی که واحد تجاری فرعی تحت کنترل واحد تجاری اصلی می باشد و مدیریت واحد تجاری اصلی سیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری فرعی را تعیین می کند، لذا واحد تجاری اصلی و واحد تجاری فرعی، یک واحد اقتصادی تلقی می شوندو وضعیت مالی و نتایج عملکرد آنها بایستی در یک مجموعه صورتهای مالی به نام صورتهای مالی تلفیقی ارائه گردد.تهیه صورتهای مالی  تلفیقی نخستین بار به موجب بیانیه تحقیقاتی شماره51 انجمن حسابداران رسمی آمریکا در سال 1959 (ARB51) الزامی گردید. در آن وقت واحدهای تجاری فرعی خارجی، واحدهای تجاری فرعی دارای عملیات نامتجانس و واحدهای تجاری فرعی تحت کنترل موقت از شمول صورتهای مالی تلفیقی مستثنی شدند(Bline,2004) در تغییرات بعدی استانداردها، این موارد استثناء به تدریج حذف گردید. در ایران تهیه صورتهای مالی تلفیقی از سال 1378 الزامی گردید اما به دلیل معضلات شرکتها برای اجرا، با دو سال فرصت این الزام رعایت گردید. صورتهای مالی تلفیقی، صورتهای مالی یک گروه ( شرکت اصلی و شرکتهای فرعی آن ) می باشد.که به عنوان یک واحد اقتصادی شناخته می شوند.شرکت اصلی و شرکتهای فرعی هر کدام شخصیت جداگانه دارندو دفاتر و مدارک حسابداری آنها نیز مجزا از هم می باشد همچنین هر کدام از شخصیتهای قانونی نیز صورتهای مالی جداگانه تهیه می کنند. برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی دارایی ها، بدهی ها، در آمدها و هزینه های شرکتهای عضو یک گروه پس از انجام تعدیلات و حذف اثر معاملات و مانده های درون گروهی با هم جمع می گردد تا وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه ( واحد اقتصادی) را نشان دهد. ثبتهای مربوط به تهیه صورتهای مالی تلفیقی در دفاتر حسابداری  شرکتهای عضو گروه  انجام نمی گردد بلکه خارج از آن و معمولاً در قالب کاربرگهای خاصی انجام می شود. لذا در زمان تهیه صورتهای مالی تلفیقی، تمام تعدیلات لازم مجددا انجام می شودچرا که تعدیلات قبلی در سیستم های حسابداری شرکتها ثبت نشده می باشد اگر چه شرکت اصلی بایستی صورتهای مالی جداگانه خود را همراه با صورتهای مالی تلفیقی ارائه کند اما سهامداران شرکت اصلی برای تصمیم گیری نیازمند اطلاعات مربوط به وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه هستند. عملکرد شرکت اصلی تابع عملکرد شرکت های فرعی می باشد و نمی توان آنها را از هم مجزا نمود. در صورت تعدد شرکتهای فرعی،  تنها از طریق صورتهای مالی تلفیقی می توان عملکرد گروه را ارزیابی نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف از این پژوهش کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروههای تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می گردد .زیرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش اندازه درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می گردد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری