تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الگوریتم زمان­بندی برای ضمانت نرخ اطلاعات

الگوریتم زمان­بندی برای ضمانت نرخ اطلاعات در هر دو حوزه­ی زمان و فرکانس انجام می­گردد. در حوزه­ی زمان  الگوریتم زمان­بندی کاربرانی که دارای نرخ بیت پایین هستند، در گروه کاربران با  بالاترین اولویت قرار می­دهد. الگوریتم زمان­بندی­ در حوزه­ی فرکانس نیز منابع در دسترس را از طریق الگوریتم عدالت نسبی به کاربران تخصیص می­دهد. معیار این الگوریتم صورت زیر تعریف می­گردد]16[:

(3-10)

در ارتباط­ی 3-10، بیانگر نرخ اطلاعات کاربر iام در بازه­ی زمانی ارسال tام بر روی بلوک منبع kام می باشد.  متوسط گذردهی در بازه­ی زمانی ارسال قبلی مربوط به کاربر iام می باشد.

در الگوریتم دیگری که در این گروه قرار دارد، مطابق با آن چیز که در ]25[ آمده، کاربران به دو گروه کلاس کیفیت سرویس، شامل گروه ضمانت­کننده­ی نرخ بیت و گروه عدم ضمانت نرخ بیت تقسیم می گردند. بعد از مشخص کردن نوع کلاس کیفیت سرویس هر کاربر، بهترین بلوک منبع به هر کاربر در مجموعه ضمانت‌کننده‌ی نرخ بیت بر اساس نرخ بیت­شان تخصیص می­یابد. هنگامی که همه­ی کاربران موجود در گروه ضمانت­کننده­ی نرخ بیت،  بعد از دریافت بلوک منبع به نرخ بیت مورد نظرشان دست­یافتند، بلوک منابع باقی مانده توسط معیار زمان­بندی عدالت نسبی، کاربران غیربلادرنگ با بالاترین اولویت را انتخاب نموده و در زیر کانالی که بهترین شرایط را دارا می­باشند، دو بلوک منبع به علت اینکه در هر بازه­ی زمانی ارسال در هر زیر کانال دو بلوک می­توان به کاربر تخصیص داد، به کاربر مورد نظر تخصیص می­دهد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: