عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-3 نتیجه گیری کلی پژوهش

مبانی نظری و نتایج پژوهش های خارجی دلالت بر این دارد که عدم اطمینان اطلاعاتی می تواند از احتمال سقوط قیمت سهم در آینده بکاهد. شواهد فراهم آمده در این پژوهش نشان می دهد، عدم اطمینان اطلاعاتی با سقوط قیمت سهم در بورس تهران ارتباط منفی و معنادار دارد و این به آن معنی می باشد که عدم اطمینان اطلاعاتی می تواند منجر به کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت درآینده گردد. به علاوه نتایج حاکی از این بود که در محیط های با سطوح عدم تقارن اطلاعاتی متفاوت،شدت و نوع ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و سقوط قیمت سهم متفاوت می باشد، پس عدم تقارن اطلاعاتی، متغیر تاثیرگذار بر روابط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و سقوط قیمت سهم می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-6-1 اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش شناختی که در آن به کار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش، ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می‌باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیقات آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.پ

1-6-2 اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می‌گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. که به صورت زیر می باشند:

هدف اصلی :

ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی  و خطر سقوط سهام

اهداف فرعی :

  • ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی بالا در قلمرو پژوهش
  • ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی پایین در قلمرو پژوهش

پایان نامه - تز - رشته حسابداری