عنوان کامل پایان نامه :

 کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-5- قلمرو پژوهش

3-5-1- دوره زمانی انجام پژوهش

با در نظر داشتن اینکه ما در این پژوهش به مطالعه کیفیت سود قبل و بعد از خصوصی سازی شرکتهای دولتی می پردازیم، لذا از لحاظ زمانی، معیار ما زمان خصوصی سازی شرکتهای مورد نظر می باشد. پس ما با در نظر داشتن دوره جدید خصوصی سازی، شرکتهایی که در سالهای 1384 تا 1389 خصوص سازی شده اند را در نظر گرفتیم و از آنجا که به مطالعه تاثیر خصوصی سازی بر کیفیت سود، در سه سال قبل و بعد خصوصی سازی پرداختیم، دوره زمانی پژوهش ما، بین سالهای 1381 تا 1392 می باشد.

3-5-2- مکان انجام پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

3-5-3- قلمرو موضوعی پژوهش

این پژوهش در حوزه موضوعی کیفیت سود قرار داشته و به تبیین تاکید خصوصی سازی بر کیفیت سود می پردازد..

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-4-  اهداف پژوهش

 هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید