عنوان کامل پایان نامه :

 کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار

5-2- اختصار پژوهش

موضوع این پژوهش، تبیین اثر “خصوصی سازی ” بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو مکانی این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال 1382 تا سال 1392 می باشد. هدف از انجام این پژوهش، بسط مبانی نظری در ارتباط با موضوع پژوهش می‌باشد. فرضیه پژوهش نیز عبارت می باشد از:

فرضیه اول: خصوصی سازی بر کیفیت سود شرکتهای دولتی پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران تاثیر معنی داری دارد.

به مقصود آزمون فرضیه های فوق، به روش حذف سیستماتیک، نمونه ایی به حجم 43  شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اخذ گردید. اما روش آزمون فرضیات پژوهش، روش رگرسیون خطی چند متغیره و آزمون t-test زوجی بودند که یافته های حاصل از این آزمونهای آماری، بصورت اختصار در بخش بعدی آمده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-3- مروری بر یافته های پژوهش

همانگونه که در فصل چهارم اظهار گردید، جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش داده‌های ترکیبی برای سال‌های 1382 تا 1392 بهره گیری شده می باشد. در روش داده های ترکیبی برای تخمین مدل ها، داده های همه ی شرکتهای عضو نمونه در طول تمام سالها بصورت یکجا مورد بهره گیری قرار می گیرد. یافته‌های آماری مـدل بکار گرفته شده در پژوهش در فصل چهارم تشـریح گردید. با در نظر داشتن یافته های حاصل از برازش مـدل و اندازه آماره‌ی F حاصل شده، مدل پژوهش در کل معنی دار بوده می باشد.

در فرضیه پژوهش مشخص گردید که بین خصوصی سازی و کیفیت سود ارتباط معنی دار وجود ندارد. به دیگر اظهار، مشخص گردید که خصوصی سازی که فرآیندی مهم در زمینه بهبود وضعیت بازار سرمایه به شمار می رفت هیچ تاثیری بر کیفیت سود که خود از عوامل نشان دهنده وضعیت بازار می باشد، نداشت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-4-  اهداف پژوهش

 هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید