عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام

4-2 شاخص های توصیفی متغیرها

به مقصود شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم می باشد این داده ها توصیف گردد. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم برآن ها و پایه­ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی می باشد که در پژوهش به کار می رود (خورشیدی و قریشی، 1381، 254).

پس، قبل از این که به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته گردد، متغیرهای پژوهش به صورت اختصار در جدول شماره 4-1 مورد مطالعه قرار می گیرد. این جدول حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای پژوهش می باشد. این شاخص ها شامل، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع می باشد.

جدول 4-1 نشان می­دهد که متغیر های پژوهش دارای چه ویژگی هایی هستند، سطر اول این جدول اظهار می کند که تعداد کلیه داده ها برای تمامی متغیرهای مورد مطالعه برابر با 400عدد می باشد و سطر دوم میانگین متغیرهای جمع آوری شده را به تفکیک نشان می دهد، که به عنوان مثال میانگین خطر سقوط سهام 0.45 می باشد. سطر چهارم انحراف معیار و پراکندگی متغیر ها را حول میانگین نمایش می دهد که انحراف معیار عدم اطمینان اطلاعاتی نگهداری 0.266 می باشد. سطرهای پنجم و ششم اندازه چولگی و کشیدگی داده ها را نسبت به منحنی نرمال زنگوله ای شکل نشان می دهد. در بین متغیرهای پژوهش عدم اطمینان اطلاعاتی بیشترین چولگی وکشیدگی را به خود اختصاص داده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-6-1 اهداف علمی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش شناختی که در آن به کار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش، ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می‌باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیقات آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.پ

1-6-2 اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می‌گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. که به صورت زیر می باشند:

هدف اصلی :

ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی  و خطر سقوط سهام

اهداف فرعی :

  • ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی بالا در قلمرو پژوهش
  • ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی پایین در قلمرو پژوهش

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید