تکه هایی از این پایان نامه :

سناریوی شماره 1

در این سناریو، چهار سیگنال یک بار با زاویه های  و  و بار دوم با زاویه های ،  و با فرکانس پایین ، فرکانس بالای  و پهنای باند MHZ40 ارسال و خروجی آن ها به وسیله الگوریتم های MUSIC، Capon (Geometric, Arithmetic, HarmonicWAVES، (SSF)CSSM شبیه سازی می گردد. اختصار اطلاعات شبیه سازی شده در جدول شماره (5-2) نشان داده شده می باشد.

 

جدول شماره (5-2) – اختصار اطلاعات شبیه سازی در سناریوی اول

انواع حالات زوایای ورود SNR
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حالت اول

 

65 و 35و30و10

10 و 2 حالت دوم

65 و 33و30و10

20 و 5و 2

 

حالت اول – خروجی شبیه سازی در این حالت توسط شکل های شماره (5-1) تا (5-6) برای
   و شکل های شماره (5-7) تا (5-12) به ازای  نشان داده شده می باشد.
همان گونه که نظاره می گردد، در  های پایین، الگوریتم  MUSIC  و  WAVES  و  SSF به گونه دقیق، منابع در زاویه 35 درجه را تشخیص می دهند. این در حالیست که در روش Capon، به این دلیل که برای محاسبه از Capon Rank 1 بهره گیری گردیده می باشد، خروجی در  در زاویه 35 درجه دارای خطا می باشد. مطابق مطالب اظهار شده در فصل 3، اندازه خطا در روش Arithmetic نسبت به
روش های Geometric و Harmonic  بیشتر می باشد. هم چنین روش Capon – Geometric، خروجی دقیق تری نسبت به دو روش Capon-Arithmetic و Capon-Harmonic تولید می نماید.

دانلود از سایت منبع

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: