متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها

چکیده:

در این فصل آغاز برای آشنایی با حوزه پژوهش پیش رو ، نگاهی اجمالی می اندازیم به       پژوهش های کاربردی مرتبط ، سپس به ارائه تاریخچه ای از  تحلیل پوششی داده ها و تبیین این تکنیک پرداخته و روش های مختلف آن را مورد مطالعه قرار می دهیم . به صورت کلی به مزایا و معایب آن می پردازیم ، و در پایان انواع روش های رتبه بندی در تحلیل پوششی داده ها را تبیین می دهیم.

2 – 2 – پژوهش های کاربردی مرتبط

در سال 1984  بهره وری 201 بانک بزرگ و تجاری آمریکا با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالمکوئیست اندازه گیری شده (Mukherjee, Kankana and Ray, Subhash C. and Miller, Stephen M., 2001, [40] )  در پژوهش د یگری که در بانک های تجاری ترکیه انجام شده با اندازه گیری تغییرات بهره وری با بهره گیری از شاخص مالمکوئیست به مطالعه نتایج سیاست های اعمال شده از دهه هشتاد بر سیستم بانکداری ترکیه پرداخته شده می باشد   (Isik, Ihsan and Hassan, M. Kabir, 2003, [36] )

در سال 2000 کار ایی بانکها ی یونان با بهره گیری از نسبت ها ی ما لی طی سالهای 1997 – 1999 و با به کارگیری  روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته شده می باشد . نتا یج حاصل با نتایج تجزیه و تحلیل گسترده نسبت های مالی مورد مقا یسه قرار  گرفت که نشان داد روش تحلیل پوششی داده ها می تواند در کنار تجزیه و تحلیل نسبت ها به عنوان مکمل آنها برای ارزیابی عملکرد سازمان به کار رود. (Halkos, George E. and Salamouris, Dimitrios S. , 2004 [35] )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

کاهش خروجی ها و ورودی های نا مطلوب و افزایش خروجی های مطلوب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها   با فرمت ورد