شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب

نظریه های جدید تجارت

در این بخش با کنار گذاشتن فرضیات نظریه هکشر-اوهلین ، ملاحظه میشود که تأثیری بر اعتبار الگو نخواهد داشت و بکارگیری نظریه های جدید و تکمیلی تجارت را برای توصیف بخش عمده ای از تجارت جهانی که نظریه H-O قادر به تفسیر آنها نیستند لازم است.

با کنار گذاشتن فرض اول(2کشور ،2کالا ، 2 اقدام تولید)و در نظر گرفتن جهانی با بیش از دو کشور ، بیش از دو کالا و بیش از دو عامل تولید، هرچند تجزیه و تحلیل الگو پیچیده تر می گردد اما مادامی که تعداد کالاها مساوی و یا بیشتر ار تعداد عوامل تولید باشد ،الگوی H-O معتبر می باشد.مشکلی که با در نظر گرفتن الگویی با بیش از دو عامل تولید به وجود می آید این می باشد که دیگر نمی توانیم یک کالا را برحسب کاربر بودن یا سرمایه بر بودن طبقه بندی کنیم ، بلکه لازم می باشد تا یک شاخص شدت بهره گیری از عامل برای پیش بینی الگوی تجارت بسازیم .ساخت چنین شاخصی برای تعیین مقدار بهره گیری از یک عامل در تولید کالاها هر چند پیچیده تر می باشد اما غیرممکن نیست.

فرض دوم نظریه هکشر-اوهلین (دو کشور از فناوری یکسان در تولید بهره گیری می کنند)به گونه کلی بی اعتبار می باشد،زیرا کشورها معمولا در جهان واقعی از فناوری های متفاوتی بهره گیری می کنند.در هر صورت فناوری را می توان به عنوان یک عامل تولید محسوب نمود و همان گونه که تجارت بر اساس تفاوت بین فناوری کشورها انجام می گردد ، بحث فناوری در حوزه یا قلمرو نظریه H-O قرار میگیرد.به هر حال ،تجارت بر مبنای تغییرات در فناوری در طول زمان و در کشورهای مختلف بحثی کاملا متفاوت می باشد.همانطور که در الگوی شکاف مربوط به فناوری و دوران عمر محصول خواهید دید تجارت می تواند بر اساس تفاوت در فناوری انجام گردد.چنین الگوهایی بسط پویای الگوی اصلی H-O می باشد .

فرض سوم یا فرض کاربر بودن کالای X و سرمایه بر بودن کالای Y در دو کشور دلالت بر عدم “برگشت شدت بهره گیری از عامل” دارد.و وجود این وضعیت باعث رد الگوی H-O خواهد گردید.مطالعات تجربی نشان می دهد که “برگشت شدت بهره گیری از عامل “به ندرت  در جهان واقعی اتفاق می افتد.به نظر می رسد که معمای لئونتیف با در نظر گرفتن سرمایه انسانی و کنار گذاشتن کالاهایی که از منابع طبیعی بهره گیری می کنند و مقایسه نسبت  در تولید و مصرف به جای مقایسه نسبت  در صادرات و واردات ، تا حد زیادی حل گردد.هر چند الگوی H-O فرض می کند که بازده ثابت نسبت به مقیاس هست(فرض 4 )،اما تجارت بین الملل می تواند بر اساس بازده فزاینده نسبت به مقیاس نیز مستقر گردد.پس بازده فزاینده نسبت به مقیاس بخش تکمیلی الگوی H-O می باشد و بخشی از تجارت بین الملل را توسط الگوی اصلی H-O بدون تفسیر باقی مانده بود تبیین میدهد.

پنجمین فرض الگوی هکشر-اوهلین وجود تخصص ناقص در تولید در دو کشور بود.اگر تجارت باعث به وجود آمدن تخصص کامل در یکی از کشورها گردد، در این صورت قیمت نسبی کالاها در دو کشور برابر می گردد اما قیمت عوامل تولید یکسان نخواهد گردید.

فرض 6 یا یکسان بودن سلیقه ها کم و بیش مورد مطالعه تجربی قرار گرفته می باشد.سلیقه های مردم در کشورهای مختلف آن قدر تفاوت ندارد تا تفاوت در قیمت نسبی کالاها و تجارت میان کشورها را که ناشی از تفاوت در موجودی عوامل تولید در دسترس کشورهاست خنثی کند.

فرض 7 یا فرض وجود رقابت کامل کالاها و عوامل تولید بیش از سایر فرضیات باعث دردسراست.به نظر می رسد که بخش عمده ای از تجارت کالاهای صنعتی بین کشورهای صنعتی و بر اساس “محصولات همگن متمایز” و “صرفه های ناشی از مقیاس” انجام می گردد.این وضعیت به سادگی با الگوی گذاشت عوامل تولید H-O قابل انطباق نیست.برای تبیین این بخش از تجارت از الگوی “تجارت درون صنعت”بهره گیری می گردد.

با کنار گذاشتن فرض 8،عدم تحرک عوامل تولید در سطح بین الملل،الگو اصلاح می گردد اما اعتبار خود را از دست نمی دهد.تحرک عوامل تولید در سطح بین المللی جانشین تجارت بین الملل بوده و باعث برابر شدن قیمت نسبی کالاها و قیمت نسبی عوامل تولید در کشورهای مختلف می گردد.با وجود تحرک عوامل تولید در سطح بین المللی حجم تجارت مورد نیاز برای برابر شدن قیمت کالاها و قیمت نسبی عوامل تولید نسبت به حالت عدم تحرک عوامل تولید کم تر می باشد.این مسئله فقط باعث تعدیل الگوی اصلی H-Oمی گردد اما اعتبار الگویی را از بین نمی برد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب
  • الویت بندی عوامل مؤثر در تجارت دو جانبه کشور ایران با کشورهای منتخب
  • تعیین کشش هریک از عوامل شناسایی شده
  • برآورد شکاف تجاری هر یک از طرف های تجاری منتخب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب  با فرمت ورد