عنوان کامل پایان نامه :طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه :

پارامترهای تعیین کننده ابعاد عنصر

طراح برای طراحی یک سطح انتخابگر فرکانس با عنصر حلقه دایروی، چهار پارامتر دارد که می تواند با بهره گیری از آنها به مشخصات یک فیلتر مطلوب برسد. برای اینکه طراح بتوان یک فیلتر مناسب را طراحی کند، بایستی تاثیر هر پارامتر بر پاسخ فرکانسی را بداند تا با تغییر آنها به مشخصات مطلوب دسترسی پیدا کند.

همانطوری که در شکل 4-4 نظاره کردید، g (فاصله بین عناصر مجاور) با p (دوره تناوب) و r (شعاع متوسط) ارتباط دارد که این ارتباط به صورتg=p-2r-w  می­باشد. از این رو، تغییرات سه پارامتر p، r و w را مطالعه می­کنیم. تاثیر هر کدام از پارامترها برای دو قطبش TE وTM  و زوایای تابش صفر تا 60 درجه بر روی پاسخ فرکانسی در بخش زیر مطالعه می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید