متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها

– پژوهش های کاربردی مرتبط

در سال 1984  بهره وری 201 بانک بزرگ و تجاری آمریکا با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالمکوئیست اندازه گیری شده (Mukherjee, Kankana and Ray, Subhash C. and Miller, Stephen M., 2001, [40] )  در پژوهش د یگری که در بانک های تجاری ترکیه انجام شده با اندازه گیری تغییرات بهره وری با بهره گیری از شاخص مالمکوئیست به مطالعه نتایج سیاست های اعمال شده از دهه هشتاد بر سیستم بانکداری ترکیه پرداخته شده می باشد   (Isik, Ihsan and Hassan, M. Kabir, 2003, [36] )

در سال 2000 کار ایی بانکها ی یونان با بهره گیری از نسبت ها ی ما لی طی سالهای 1997 – 1999 و با به کارگیری  روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته شده می باشد . نتا یج حاصل با نتایج تجزیه و تحلیل گسترده نسبت های مالی مورد مقا یسه قرار  گرفت که نشان داد روش تحلیل پوششی داده ها می تواند در کنار تجزیه و تحلیل نسبت ها به عنوان مکمل آنها برای ارزیابی عملکرد سازمان به کار رود. (Halkos, George E. and Salamouris, Dimitrios S. , 2004 [35] )

در یک پژوهش با بهره گیری از مدل  مبتنی بر متغیرهای کمکی تاثیر عوامل کلان اقتصادی و قانونی روی کارایی سیستم بانکداری هنگ کنگ مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.( Drake, Leigh and Hall, Maximilian J.B. and Simper, Richard, 2006 [32] )

در مطالعه ای دیگر، نظامی برای ارزیابی کارایی عملیاتی شعب طراحی شده می باشد که  این روش در یکی از بانکهای بزرگ آمریکا در 6 دوره 3 ماهه به گونه متوالی به کار رفته می باشد.                ( Golany, Storbeck, May- June 1999 [34] )

در یک پژوهش داخلی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها کارایی فنی در صنعت بانکداری ایران محاسبه شده می باشد . (  نفر، حسین، [17] 1380  )

در مطالعه داخلی  دیگری یک مدل سنجش کارایی با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی برای شعب یک موسسه مالی طراحی شده می باشد. (زارع پور، جواد،[8] 1382)

همچنین در تحقیقی دیگر با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها کارایی اداره های امور شعب بانک ملی ایران در سناریوهای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفتند به علاوه درسناریو دیگری، مقادیر دادهها استاندارد شده و نتایج حاصل نشان داد تفاوت قابل ملاحظه ای بین نتایج در ا ین دو حالت (داده های استاندارد شده و استاندارد نشده ) وجود ندارد. ( فتاح پور ،  1380[13]  )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

کاهش خروجی ها و ورودی های نا مطلوب و افزایش خروجی های مطلوب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها   با فرمت ورد