مطالعه  ارتباط آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی  شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران

اهمیت و ضرورت بهره وری

بدون شک، یکی از اهداف و آروزهای ملّت ها و کشورها، فراهم آوردن یک زندگی مناسب، همراه با رفاه و آسایش برای خود و دیگران در جهان امروز می باشد؛ که بهترین راه شناخته شده برای رسیدن به آن، توسعه» می باشد. امروزه تأکید برتوسعه پایدار، یکی از محورهای اساسی در سیاست گذاری ها ی دولت ها به شمار می اید. تا از طریق آن، استاندارد های زندگی را در جامعه خویش بهبود بخشند. استاندارد زندگی در یک جامعه، به درجه ای از تأمین حداقل نیازهای جامعه بستگی دارد. به بیانی دیگر، کیفیت غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت اجتماعی، استاندارد زندگی را تعیین می کند. از آن جا که منابع یک کشور عموماً محدود می باشد، افزایش بهره وری به عنوان یک ضرورت اساسی برای ارتقای استاندارد زندگی یک ملت، اهمیت پیدا می کند. در جهان امروز، با در نظر داشتن محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز به بهره وری بیشتر، ـ چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه ـ امری حیاتی و ضروری می باشد(ناظمی و پارسی،1390).

افزایش بهره وری، موجب رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی بیشتر می گردد. با بهبود بهره وری شاغلان، به دستمزد بیشتر و شرایط کاری مناسب تری دست خواهند پیدا نمود و درعین حال، فرصت های شغلی بیشتری تولید خواهد گردید. بهره وری بالاتر، از یک سو موجب افزایش کیفیت کالاها و در عین حال کاهش قیمت ها شده، و از سوی دیگر، سود سهامداران را افزایش می دهد(Certo,2002).

معیار توسعه یافتگی هرکشوری به اندازه بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادی آن، تعریف می گردد. این موضوع بیانگر جایگاه ویژه بهره وری در سیاست های کلان توسعه اقتصادی کشورهاست. تأثیر مثبت بهره وری در افزایش رفاه ملّی اکنون به گونه قطعی پذیرفته شده می باشد. از آن جا که بهره وری، عاملی برای رشد تمام معیار های زندگی به شمار می اید، رشد بهره وری، نباید تنها اهداف تجاری و افزایش سود در کسب و کار را مدّ نظر داشته باشد؛ بلکه بایستی تمام جوانب زندگی و همه بخش های جامعه را در بر بگیرد

در جهان امروز، بهره وری به عنوان عامل اساسی توسعه، مدّ نظر رهبران سیاسی، مدیران، صاحبان صنایع و به گونه کلی همه کسانی می باشد که خواهان پیشرفت و توسعه هستند؛ امّا نوع نگاه به بهره وری در جهان امروز با نگاه به مفهوم سنّتی آن ـ که فقط از دیدگاه اقتصادی به آن توجّه می کردـ، تفاوت یافته می باشد شاید مهم ترین تغییرات در این نوع نگاه را بتوانیم به صورت زیر، فهرست بندی نماییم:

ـ گسترش دامنه بهره وری و اندازه گیری آن از بخش های صنعتی به خدماتی،

ـ تأکید گسترده، بر کیفیت بویژه در سنجش بهره وری بخش های خدماتی،

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ تأکید بر توجه فرهنگی به بهره وری،

ـ تأکید بر بهره وری به عنوان بهبود شرایط زیستی،

ـ تأکید بر تأثیر گسترده پژوهش و توسعه در بهره وری،

ـ تأکید بر تأثیرات مفاهیمی زیرا ICT6 (فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات) بر کیفیت زندگی کاری و در نتیجه بر بهره وری.

بهترین رویکرد برای افزایش بهره وری، یک رویکرد سه شاخه ای ترکیبی می باشد که بر: انباشت (جذب) سرمایه و سرمایه گذاری؛ توسعه منابع انسانی؛ و نوآوری های فنّاوری، تمرکز نماید. بعضی از راهبردهای مؤثّر برای رسیدن به این هدف،

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها
  • سنجش ارتباط بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه  ارتباط آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی  شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد