عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه  ارتباط آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی  شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران

  • بهره وری کلی :

نسبت کل ارزش محصول تولید شده به مجموع ارزش کلیه نهاده های مصرفی می باشد . این شاخص تاثیر مشترک و همزمان همه نهاده ها و منابع (از قبیل نیروی انسانی، مواد و قطعات ، ماشین آلات، سرمایه و نظایر آن) در ارتباط با ارزش محصول بدست آمده را اندازه گیری می کند(یزدانی و ریاضی،1391).

بهره وری، نسبت میان مقدار کالا و خدمات تولید شده (برون داد) و اندازه منابعی که برای تولید آنها مورد بهره گیری قرار گرفته (درون داد) می باشد را مورد مطالعه قرار می دهد. در این تعریف منابع شامل همه منابعی که برای مدیران قابل دسترسی هستند (اعم از نیروی انسانی، سرمایه، مواد خام تولیدی، زمان، علم و فنّاوری های جدید و…) می باشد(Gutsalyuk,2004).

در بعضی از تعاریف بهره وری به دو مفهوم کارایی» و اثربخشی» تصریح شده می باشد و بهره وری را حاصل جمع این دو دانسته اند. به گونه اختصار در مورد تعریف تاثیر و کارایی به عنوان مفاهیمی اصلی در شناخت بهره وری می توان گفت اثربخشی[1] به گونه سنتی به عنوان تحقّق اهداف یک سازمان، تعریف شده می باشد و کارایی[2] که مفهوم بسیار نزدیک به بهره وری دارد به عنوان بهره گیری درست از منابع تعریف شده می باشد. با توجّه به این دو تعریف، می توان بهره وری را درست بجای آوردنِ کار درست» تعریف نمود که دو مفهوم کارایی و اثربخشی را با هم در برمی گیرد. بر این اساس، بین اثربخشی و کارایی یک فعّالیت، چهار حالت زیر را می توان در نظر گرفت. به این شکل که یک فعّالیت:

  1. هم کارایی دارد و هم اثربخشی؛
  2. کارایی دارد، اما اثربخشی ندارد؛
  3. کارایی ندارد، اما اثربخشی دارد؛
  4. نه کارایی دارد و نه اثربخشی.

بدترین حالت ممکن ـ که کم ترین بهره وری را نیز داردـ، حالت دوم می باشد. یعنی وجود کارایی و عدم اثربخشی. در این حالت، با سریع ترین سرعت ممکن، منابع را مصرف می کنیم؛ اما نه در راستای دستیابی به هدف! به بیانی دیگر، با سرعت زیاد، از هدف خویش دور می شویم. اشتباه بعضی از مدیران هم در همین جاست که نیازهای تولید را بر سایر نیازهای سازمانی مقدّم می شمارند و فقط به فکر تولید بیشتر هستند. این نکته بسیار اهمّیت دارد که بهره وری را از گردیدّت بخشیدن به کار، مجزّا کنیم؛ زیرا که اساس بهره وری کار کردنِ همراه با آگاهی بیشتر می باشد و نه سخت تر کار کردن. بهبود بهره وری واقعی، با سخت تر کار کردنْ حاصل نمی گردد؛ زیرا گردیدّت بخشیدن به کار، به علّت محدودیت توان بشر (از نظر قدرت جسمانی)، نتایج بسیار محدودی دارد. از سوی دیگر، بهره وری، مترادف سود هم نیست؛ زیرا که سود را می توان از راه افزایش بهای فراورده (محصول)، حتّی در صورت کاهش بهره وری هم به دست آورد(قائمی،1390).

[1] Effectiveness

[2] Efficiency

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • سنجش ارتباط بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها
  • سنجش ارتباط بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه  ارتباط آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی  شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد