شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار

2-2-1-7- خصوصی سازی وتوسعه بازار بورس اوراق بهادار

بازار سرمایه و به گونه مشخص، بورس اوراق بهادار اگرچه ساز وکار مؤثری در انجام برنامه‌های گسترده خصوصی‌سازی می باشد وکارامدی عملکرد آن باتوجه به ساختار تنظیمی ونظارتی مدون، زیرساختهای فنی ونیروی انسانی آموزش‌دیده، احتمال موفقیت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را به گونه قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد، پیش روی، خود تحت تأثیر این برنامه‌هاست و ازاجرای آن منتفع می گردد. مطالعه‌ها نشان می‌دهد از اوایل دهه 90 میلادی تاکنون که بیشتر از صد کشور جهان، خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی رابه عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی پذیرفته‌اند، گسترش برنامه‌های خصوصی‌سازی با رشد سریع حجم معامله‌ها در بورس های اوراق بهادار، همراه بوده می باشد. به بیانی دیگر، خصوصی‌سازی وبورس اوراق بهادار، اگرچه در ظاهر، سیاست وابزار اجرای سیاست به نظرمی‌رسند، اما در اقدام دو عامل تأثیرگذار بر یکدیگر محسوب می شوند. عملکرد کارامد بورس اوراق بهادار به افزایش کارایی فرایند خصوصی‌سازی منجر شده و انجام مطلوب برنامه‌های خصوصی‌سازی، رشد و توسعه فعالیت‌های بورس اوراق بهادار را در پی‌دارد. دولت‌ها نیز هرچند به خصوصی‌سازی به عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای خود ودرمرحله بعد، افزایش کارایی وبهره‌وری اقتصادی شرکتهای دولتی می‌نگرند، اما انتظار دارند اجرای برنامه خصوصی‌سازی ازطریق عرضه عمومی سهام، به توسعه بازار سرمایه کشور هم منجر گردد که برپایه مطالعات انجام شده، خود عامل تحریک و تقویت رشد و توسعه اقتصادی می باشد. تأثیرگذاری خصوصی‌سازی بر رشد بازار سرمایه و به گونه مشخص بورس اوراق بهادار را می‌توان براساس ارزش بازار، ارزش معاملات ونقدشوندگی افزایش تعداد سهامداران وبهبود مالکیت فردی نشان داد (لباف وداوری، 1385).

برنامه‌های خصوصی‌سازی از طریق ارتقای قدرت نقدشوندگی وتوسعه زیرساخت‌ها، افزایش آگاهی عمومی از بازار، توسعه پایه سهامداری، افزایش توجه دولت، تخصص‌گرایی وایجاد فرصت‌های مناسب برای تنوع ریسک، به گسترش وتوسعه بازار سرمایه کمک می کند وگسترش بازار سرمایه برپایه دیدگاه‌های اقتصادی، موتور محرک رشد اقتصادی کشوراست. پس، نتیجه‌گیری می گردد که اگرچه خصوصی‌سازی به طورمستقیم افزایش کارایی وبهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی را به دنبال دارد، به گونه غیرمستقیم با توسعه بازار سرمایه، به این امر کمک می کند (مؤسسه مطالعات وپژوهش‌های بازرگانی، 1374).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-4-  اهداف پژوهش

 هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری