تکه هایی از این پایان نامه :

شکل جزء

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می­توان از اجزای بسیاری برای طراحی یک فیلتر میان­نگذر بهره گیری نمود. مانند این اجزاء دو قطبی­ها، سه قطبی­ها، پچ­ها، حلقه­های مربعی و دایروی، صلیب­ها و غیره را می­توان نام برد. با در نظر داشتن نتایج تجربی که در جدول 2-1 برای اجزاء رایجی که به عنوان شکل جزء در سطوح انتخابگر فرکانس مورد بهره گیری قرار می­گرفت، آورده شده می باشد، حلقه دایروی را به عنوان شکل جزء برای طراحی فیلتر انتخاب می­کنیم. به دلیل ساختار متقارن حلقه دایروی و گذر سریع بین دو باند و حساسیت پایین نسبت به زاویه تابش از این جزء بهره گیری می­گردد.

برای ایجاد فرکانس تشدید در باند فرکانسی مورد نظر، که در اینجا GHz  3- GHz 7 در نظر گرفته شده می باشد، محیط جزء حلقه دایروی بایستی در حدود طول موج الکتریکی محیط باشد. پس فرکانس تشدید برابر

 

خواهد بود که ν سرعت نور در محیط، r شعاع متوسط حلقه دایروی و w ضخامت حلقه دایروی می­باشد [23]. مقدار ν برابر c/  می­باشد.  ثابت دی الکتریک موثر محیط می باشد که مقدارش به ضخامت زیرلایه و ثابت دی الکتریک محیط وابسته می باشد، به صورت تجربی در بخش­های بعدی مطالعه خواهد گردید. این اجزاء را به صورت یک آرایه مربعی در دو بعد در فضای آزاد قرار داده و سپس با یک موج مسطح یکنواخت تحریک می­کنیم. برای تحلیل این گونه ساختارها، همانطور که در پاراگراف­های بالا تصریح گردید، از تحلیل یک سلول واحد از ساختار با اعمال شرایط مرزی بی­نهایت با روش فلوکه بهره گیری می­کنیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: