متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها

– مدل BCC-نهاده گرا

مدلهای CCR مانند مدلهای «بازده ثابت نسبت به مقیاس» می باشد. در سال 1984 بنکر، چارنز و کوپر با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه کردند که با

تفاوت این مدل با مدل CCR وجود متغیر آزاد در علامت می باشد که بازده به مقیاس را برای هر واحد مشخص می کند. یعنی هر گاه 0<  باشد بازده به مقیاس کاهشی می باشد و هر گاه >0 باشد بازده به مقیاس افزایشی می باشد و در صورتی که ‌0=  گردد نوع بازده به مقیاس ثابت می‌باشد.

ثانویه مدل فوق را مدل پوششی BCC نهاده گرا می‌نامند که بشکل زیر نشان داده می گردد:

تمامی مدلهای تبیین داده شده تا بدینجا را می‌توان بصورت ستاده‌گرا نیز فرموله نمود. به این مقصود صورت کسر فرمول کارایی «فارل» را برابر یک قرار داده ( ثابت نگه داشتن خروجی‌ها) و «مجموع موزون ورودی‌ها» را کمینه می‌سازیم. در واقع در مدلهای خروجی محور یک واحد در صورتی ناکاراست که امکان افزایش هر یک از خروجی‌ها بدون افزایش یک ورودی و یا کاهش یک خروجی دیگر وجود داشته باشد.

2-3-10-مدلهای دیگر DEA

علاوه بر مدلهای اصلی و پایه‌ای اظهار شده، تاکنون مدلهای متعددی از DEA به مقصود پاسخگویی به نیازهای گوناگون ارائه شده می باشد.

مدل جمعی1[1] ، مدل مضربی2[2] ، مدل با محدودیت وزنها و یا ناحیه اطمینان، مدل داده‌های      غیر احتیاطی3[3] ، مدل با داده های طبقه‌ای4[4] ، مدل رتبه بندی5[5] ، مدل تراکم6[6] ، مدل DEA با منابع مشترک و… از این گونه مدلها می‌باشند. همچنین از DEA در الگوبرداری و مطالعه تغییرات کارایی در طول زمان نیز بهره گیری می گردد که در ادامه بعضی از آنها تبیین داده می گردد.

1 Additive Model

2 Multiplicative Model

3NonDiscreationary Model

4 Categorical Varible Model

5 Ranking Model

6 Congestion Model

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری

بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

کاهش خروجی ها و ورودی های نا مطلوب و افزایش خروجی های مطلوب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها   با فرمت ورد