متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل پوششی  CCR( مدل ثانویه)

براساس ماتریس X وY داده‌ها، مدل CCR بصورت یک برنامه‌ریزی خطی اظهار گردید که در آن بردارV برای ضریب نهاده ‌ها و بردار U برای ضریب ستاده‌ها به عنوان متغیرهای مدل بصورت مدل شماره (2-2) فرموله گردید:

در مدل ثانویه ، اگر ( ) و ( ) و ( ) و ( ) باشد، جواب موجه خواهد بود و مقدار بهینه  بین صفر و یک می‌باشد، یعنی ( ).

در سال 1979، چارنز و کوپر مدل خود را  اصلاح کردند. با در نظر داشتن اینکه در مدل اولیه CCR متغیرهای V و U بصورت غیر منفی اظهار شده بودند، آنها نظاره کردند که در بعضی از مدلهای عملی، مقدار V یا U برابر با صفر می شوند، به بیانی دیگر در محاسبه کارایی یک DMU، به بعضی از عوامل ضریب صفر تخصیص یافته و اثر خود را از دست می دهند، لذا در کارایی هیچ نقشی اعمال نمی‌کنند. اگر چه این موضوع از  نظر ریاضی با مدل CCR تطابق داشت، اما در مشاهدات واقعی، عواملی را حذف می‌نمود که در صورت دخالت، اندازه کارایی را تغییر می‌دادند، لذا برای حل این اشکال اساسی، متغیرهای V و U بایستی بزرگتر از صفر باشند. آنها حد پایین هر کدام از این متغیرها را  تعریف کردند، یعنی  که  یک عدد بسیار کوچک غیر ارشمیدسی می باشد و به عنوان کران پایین برای مضارب در مسئله ظاهر می گردد.

وجود عدد غیرارشمیدسی  در مدل اولیه، موجب می گردد که متغیرهای متناظر با محدودیتهای این متغیرها در مدل ثانویه ظاهر ‌شوند. لذا تابع هدف مدل ثانویه، بایستی متضمن این متغیرها باشد که با نشان دادن این متغیرها با نماد متغیرهای کمکی، می‌توان همان متغیرهای مازاد و کمبود را در مدل ثانویه نظاره نمود. یعنی متغیرهای S که برای محدودیتهای مدل ثانویه در نظر گرفته گردید می‌توانند در تابع هدف آن مدل ظاهر شوند و متناظر محدودیتهای مربوط به مدل اولیه باشند و ضرایب این متغیرها همان عدد ارشمیدسی  خواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری

بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

کاهش خروجی ها و ورودی های نا مطلوب و افزایش خروجی های مطلوب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها   با فرمت ورد