عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه  ارتباط آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی  شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران

  1. رویکرد اقتصادی:
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بر اساس این رویکرد که در آن از مفاهیم اقتصادی بهره گیری می گردد، عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سوداوری دارایی های شرکت و با در نظر داشتن نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار رفته ارزیابی می گردد.ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در این گروه جای دارند.(انواری رستمی و همکاران،1383)

  1. رویکرد تلفیقی:

در این رویکرد ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار برای ارزیابی عملکرد به کار می رود مانند نسبت کیو توبین(Tobins q) و نسبت قیمت به سود (P/E).(ملکیان و اصغری،1385)

2-2-6-1) معیارهای ارزیابی عملکرد مالی

بهره گیری کنندگان گزارشهای مالی با بهره گیری از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی میکنند. روشهای متعددی برای ارزیابی عملکرد هست که بطور کلی می توان آنها را به دو دسته مدلهای حسابداری و مدلها ی اقتصادی تقسیم نمود. (مهدوی و حسینی ازان آخاری، 1387)

معیارهای عملکرد حسابداری

معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد بر صورت سود و زیان و ترازنامه تاکید دارند؛ بدین معنی که یک جریان خروجی وجه نقد می تواند به عنوان هزینه در صورت سود و زیان و با به عنوان یک دارای سرمایه ای در ترازنامه منعکس گردد که نتیجه آن رائه صورت سود و زیان و ترازنامه متفاوت ناشی از به کارگیری رویه های مختلف می باشد. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، بازده داراییها و سود هر سهم مانند معیارهای عملکرد حسابداری به شمار می طریقه که در ادامه به تبیین هریک پرداخته می گردد. (آذربایجانی و همکاران، 1390)

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

در بین معیارهای عملکرد حسابداری، بازده حقوق صاحبان سهام از رطرفدارترین و پرکاربردترین معیارهای عملکرد حسابداری می باشد. بعضی محققان امکان تفکیک بازده حقوق صاحبان سهام به نسبتهای سوداوری، گردش دارایی و اهرم مالی به واسطه تحلیل دوپونت را علت های شهرت این معیار در بین تحلیلگران، مدیران مالی و سهامداران برشمرده اند. فرمول محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام و نسبتهای مستتر در آن به صورت زیر می باشد  (De Wet & Du Toit):

بازده حقوق صاحبان سهام: ROE

سود خالص: NI

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش ارتباط بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها
  • سنجش ارتباط بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه  ارتباط آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها (مطالعه موردی  شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد