متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها

  • عدم نیاز به اوزان از قبل تعیین شده: در این روش برای عوامل و نهاده‌های حاضر در مدل برنامه‌ریزی ریاضی، اوزان متناسبی با در نظر داشتن اطلاعات موجود تعیین می گردد تا براساس آنها حداکثرسازی نسبت ستاده‌ها به نهاده‌ها و کارایی صورت پذیرد. اوزان تعیین شده در واقع بهترین اوزان قابل حصول در بین بنگاههای مورد مطالعه محسوب می‌گردند.
  • خاصیت جبرانی بودن: در این روش عوامل و ویژگیهایی که بنگاه در آنها نقاط قوت بیشتری دارد به مقصود حداکثر کردن کارایی مورد بهره گیری قرار می‌گیرد و از این طریق موجبات کمبود در عوامل دیگر فراهم می‌آید.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • استاندارد سازی: در این روش تعیین استاندارد با در نظر داشتن بنگاههای تحت مطالعه تعیین می گردد. در واقع هیچ بنگاهی با بنگاه یا بنگاههای خارج از واحدهای مورد مطالعه مورد مقایسه قرار نمی‌گیرد. این امر موجب می گردد تا از تحمیل استاندار خارج از فضای مطالعه اجتناب شده و سنخیت لازم در بین بنگاهها حفظ گردد.
  • رتبه‌بندی بنگاهها: روش DEA قابلیت بالایی در رتبه‌بندی بنگاههای نمونه‌ای فراهم می‌آورد.
  • تعیین نوع بازدهی نسبت به مقیاس: امکان شناسایی نوع بازدهی نسبت به مقیاس یکی از مزایای روش DEA می باشد. پس سیاستگذاری صحیح در خصوص توسعه یا عدم توسعه تولید برای بنگاههای تحت مطالعه امکان پذیر می گردد.
  • تحلیل حساسیت نهاده‌ها و ستاده‌ها: در روش DEA به مانند پژوهش در عملیات، انجام تحلیل حساسیت امکان پذیر بوده و در بعضی مدلهای DEA محققین به این امر پرداخته اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری

بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

کاهش خروجی ها و ورودی های نا مطلوب و افزایش خروجی های مطلوب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها   با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه