متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز)

TOPSIS فازی

TOPSIS (روش اولویت‌بندی با در نظر داشتن شباهت با راه‌حل ایده‌آل مثبت)، به­عنوان یکی از روش‌های سنتی تصمیم‌گیری­های چندمعیاره شناخته شده می باشد که در سال 1981 توسط هوانگ و یون[1]برای حل مسائل تصمیم‌گیری­های چندمعیاره توسعه داده گردید و بر اساس تعیین ایده‌آل بود. گزینه­ی انتخاب شده، بایستی دارای کوتاه‌ترین فاصله از ایده­آل مثبت و از طرف دیگر، بیشترین فاصله از ایده‌آل منفی باشد(هوانگ و یون، 1981). با کاربرد منطق فازی در این تکنیک، روش TOPSIS فازی به¬دست می¬آید که به گونه­ای متفاوت از تکنیک TOPSIS می باشد. سابقه­ی بهره گیری از مدل TOPSIS در ایران از آغاز دهه 1370 به شکل محدود آغاز شده می باشد و موارد بهره گیری از وضعیت فازی به چند سال اخیر محدود می گردد. مراحل تصمیم‌گیری به کمک تکنیک TOPSIS فازی به‌تبیین زیر می باشد(میرغفوری و همکاران، 1392):

گام اول: تشکیل ماتریس تصمیم­گیری ارزیابی گزینه ها.

گام دوم: بی­مقیاس کردن ماتریس تصمیم­گیری: در این گام بایستی ماتریس تصمیم­گیری فازی ارزیابی گزینه ها را به یک ماتریس بی­مقیاس فازی   تبدیل نماییم. برای به­دست آوردن ماتریس، از ارتباط­ی(2-8) بهره گیری می­گردد.

(2-8)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

n : تعداد خبره ها      m تعداد گزینه ها :

اگر اعداد فازی به صورت(a,b,c) باشند،  که ماتریس بی­مقیاس(نرمالیزه شده) می باشد به­صورت ارتباط­ی(2-9) به دست می­آید:

(2-9)

در این ارتباط  ماکزیمم مقدار c در خبره j ام در بین تمام گزینه­ها می باشد. ارتباط­ی(2-10) این موضوع را اظهار می­کند:

(2-10)

گام سوم: ایجاد ماتریس بی­مقیاس موزون فازی : برای تشکیل ماتریس بی­مقیاس موزون فازی از روابط(2-11) و (2-12) بهره گیری می­گردد.

(2-11)

(2-12)

در این ارتباط  ماتریس بی­مقیاس به­دست آمده از گام دوم می باشد. توجه گردد در این­جا مقصود از وزن، وزن نظرات خبرگان می­باشد که یکسان در نظر گرفته شده می باشد.

[1]. Yoon

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز کدامند؟

2-سطوح اهمیت نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز چگونه می باشد؟

3- راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز کدامند؟

4- سطوح اهمیت راه­حل­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز چگونه می باشد؟

5- اولویت نیازمندی­های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز به چه صورت می باشد؟

6- اولویت راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز)  با فرمت ورد