متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها

روش جمع آوری اطلاعات :

داده ها به صورت کتابخانه ای و از طریق مراجعه به سایت مرکز پردازش های مالی و سایت اختصاصی هریک از شعب جمع آوری گردیده اند.

 1 – 10 – قلمرو پژوهش :

هر تحقیقی احتیاج به محدوده موضوعی ، زمانی و مکانی دارد

1-10-1 –  قلمرو موضوعی

در ارتباط با ارزیابی عملکرد شعب یک از بانک های تجاری استان گیلان با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد.

1-10-2 – محدوده زمانی

داده های گرد آوری شده از شعب مربوط به سال 1391 می باشد .

1-10-3 – محدوده مکانی

شعبات یکی از بانک های تجاری استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-11- جامعه آماری و نمونه آماری :

تمامی شعب یکی از بانک های تجاری استان گیلان جامعه آماری ما را تشکیل می دهند ، که از میان آنها 40 شعبه به عنوان نمونه انتخاب گردیدند.

1-12 – روش تجزیه و تحلیل داده ها :

پس از جمع آوری داده های مربوط به شاخص های ورودی و خروجی تعریف شده تجزیه و تحلیل با بهره گیری از فنون برنامه ریزی خطی و به کمک نرم افزارهای تخصصی پژوهش در  عملیات مانند GAMS  صورت خواهد گرفت.

-13-1 محدودیت های پژوهش:

عدم دسترسی به تمام اطلاعات مورد نیاز در خصوص شاخص ها و ورودی و خروجی های مورد بهره گیری درتحقیق.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری

بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

کاهش خروجی ها و ورودی های نا مطلوب و افزایش خروجی های مطلوب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها   با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه