مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت ها

  • تعریف واژه ها
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد شامل مالیات بر درآمد املاک و مستغلات ،مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی(شرکتها)، مالیات بر درآمدهای اتفاقی می گردد که در این بخشها مالیات بر درآمد کشاورزی معاف از مالیات بوده و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مهمترین رقم مالیاتی می باشد.

شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها: شامل شرکتهای به ثبت رسیده حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می گردد که به تنهایی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.

شخصیت اقتصادی یگانه: شرکتهای مستقل که به واسطه خرید سهام سایر شرکتها علاوه بر نفوذ موثر دارای کنترل قابل توجه این شرکتها نیز می شوند و به واسطه این کنترل دارای سیاستهای مالی و عملیاتی همسویی شده و ملزم به رعایت اصولی طبق استانداردهای سرمایه گذاری برای صورتهای مالی می شوند.

  • ساختار پژوهش

چارچوب فصل های مختلف پایان نامه به تبیین زیر می باشد :

فصل اول : کلیات پژوهش

در این فصل به گونه اختصار مقدمه ای در ارتباط با موضوع پژوهش ، مساله پژوهش ،اهمیت و اهداف پژوهش ، فرضیه پژوهش ، قلمرو پژوهش ، روش انجام پژوهش و تعریف واژه ها  تصریح شده می باشد .

فصل دوم : ادبیات پژوهش

در این فصل با نگاهی به مباحث تئوریک مطرح شده در زمینه پژوهش و ابعاد آن به گونه اجمالی به تحقیقات مشابه پرداخته شده می باشد که در این راستا انجام گرفته اند.

فصل سوم : روش پژوهش

در این فصل از پژوهش توضیحاتی راجع به روش پژوهش و مدل مورد بهره گیری در آزمون فرضیات ارائه شده می باشد و روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل محاسبات انجام شده ، ارائه شده می باشد .

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

در فصل چهارم داده ها و اطلاعات به دست آمده با بهره گیری از روش های آماری و مدل های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل ارائه گردیده می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف از این پژوهش کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروههای تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می گردد .زیرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش اندازه درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می گردد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری