متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها

مدلهای دیگر DEA

علاوه بر مدلهای اصلی و پایه‌ای اظهار شده، تاکنون مدلهای متعددی از DEA به مقصود پاسخگویی به نیازهای گوناگون ارائه شده می باشد.

مدل جمعی1[1] ، مدل مضربی2[2] ، مدل با محدودیت وزنها و یا ناحیه اطمینان، مدل داده‌های      غیر احتیاطی3[3] ، مدل با داده های طبقه‌ای4[4] ، مدل رتبه بندی5[5] ، مدل تراکم6[6] ، مدل DEA با منابع مشترک و… از این گونه مدلها می‌باشند. همچنین از DEA در الگوبرداری و مطالعه تغییرات کارایی در طول زمان نیز بهره گیری می گردد که در ادامه بعضی از آنها تبیین داده می گردد.

 

2-3-11- مدل جمعی

مفاهیم مدل جمعی آغاز به وسیله چارنز و همکاران ( 1985) معرفی گردید و بوسیله بنکر و همکاران در 1989 توسعه پیدا نمود. این مدل بطور همزمان کاهش ورودی‌ها و افزایش خروجی ها را مورد  توجه قرار می‌دهد. مدل جمعی به شکل مدل (2-6) فرموله می گردد:

مدل(2-6): مدل جمعی

 

 

مدل فوق همان مدل پوششی BCC می باشد. تفاوت بین مدل جمعی و مدل پوششی BCC در این می باشد که مقدار  از مدل حذف شده می باشد و تمام ناکارایی‌ها، خود را در مقدار متغیرهای کمکی  نشان می‌دهند. پس شرط کارا بودن یک واحد تصمیم‌گیری این می باشد که مقدار متغیرهای کمکی آن صفر باشد. متغیرهای کمکی بیانگر منابع یا اندازه عدم کارایی در ورودی‌ها و خروجی‌های متناظر با محدودیت‌های آنها می‌باشند (رحیمی سوره، 1383).

2-3-12-مدل تراکم1[7]

تراکم در نهاده ها در واقع آن اندازه از نهاده را در بر می‌گیرد که مصرف آن‌ها نه تنها سبب افزایش در ستاده‌ها نمی‌گردد، بلکه موجبات کاهش در تولید و ستاده ها را نیز به همراه دارد. ازدحام     نهاده ها در حد جلوگیری از مصرف  آن در جهت افزایش ستاده ها موضوع بسیار با اهمیتی می باشد که برای نخستین بار توسط «براکت»2[8]مورد توجه قرار گرفت. در بسیاری از موارد منشأ کاهش یا  افت تولید ستاده ها را نباید در عدم توانایی واحد تصمیم‌ گیرنده دانست، بلکه بایستی آنرا در وجود تراکم در یک یا چند نهاده جستجو نمود(Cooper, 2001). [26]

1 Additive Model

2 Multiplicative Model

3NonDiscreationary Model

4 Categorical Varible Model

5 Ranking Model

6 Congestion Model

1  Congestion Model

2  Brokett

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش :

پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری

بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

کاهش خروجی ها و ورودی های نا مطلوب و افزایش خروجی های مطلوب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها   با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید