پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد با موضوع تحریک سطوح انتخابگر فرکانس

تکه هایی از این پایان نامه : پیشنهادها در جهت بهبود عملکرد این چنین ساختارهایی، با در نظر داشتن نتایچ بدست آمده در این پروژه، پیشنهادهای زیر برای ادامه پژوهش ارائه می­گردد: شما می توانید Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

دانلود مقاله فارسی طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس:پایان نامه ارشد

تکه هایی از این پایان نامه : تحریک سطوح انتخابگر فرکانس هر آرایه متناوب را می­توان به دو روش تحریک نمود: با یک موج مسطح یکنواخت ، همانطوری که در شکل 2-8-الف (آرایه غیر فعال) Read more…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس:دانلود پایان نامه ارشد

دانلود از سایت منبع تکه هایی از این پایان نامه : شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید ضریب هدایت اجزاء وقتی یک موج الکترومغناطیسی به سطح انتخابگر Read more…

By 92, ago