پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

  عنوان کامل پایان نامه :  اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها مدلهای دیگر DEA علاوه بر مدلهای اصلی و پایه‌ای اظهار شده، تاکنون مدلهای متعددی از DEA به مقصود پاسخگویی به نیازهای گوناگون ارائه شده می باشد. مدل جمعی1[1] ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه تعیین بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

  عنوان کامل پایان نامه : شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید  اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها – مدل BCC-نهاده گرا مدلهای CCR مانند مدلهای «بازده ثابت نسبت به مقیاس» می ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه درباره نقش بکارگیری روش DEA بر پایهSLACK بر روی یک مجموعه از داده های بانکی

  عنوان کامل پایان نامه :  اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها سایت منبع شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید مدل پوششی  CCR( مدل ثانویه) براساس ماتریس X وY داده‌ها، مدل CCR ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه مدیریت:ارائه پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری بانکهای تجاری

  عنوان کامل پایان نامه :  اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها عدم نیاز به اوزان از قبل تعیین شده: در این روش برای عوامل و نهاده‌های حاضر در مدل برنامه‌ریزی ریاضی، اوزان متناسبی با در نظر داشتن اطلاعات موجود ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه ارشد:میزان پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری بانکهای تجاری

  عنوان کامل پایان نامه :  اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها ویژگیها و قابلیتهای کاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها (Norman, 1998) [42] موارد زیر از اصلی‌ترین قابلیتهای می باشد که مدلهای DEA دارا هستند. شما می توانید مطالب مشابه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل پیش بینی کارایی واحدهای تصمیم گیری بانکهای تجاری

  عنوان کامل پایان نامه :  اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها – تعریف تحلیل پوششی داده‌ها سایت منبع چارنز، کوپر و رودز، در مقاله خود، این روش را بصورت زیر تعریف کردند: «تحلیل پوششی داده‌ها یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه با موضوع نقش اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی …

  عنوان کامل پایان نامه :  اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد  با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی  داده ها – پژوهش های کاربردی مرتبط در سال 1984  بهره وری 201 بانک بزرگ و تجاری آمریکا با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالمکوئیست اندازه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل