تکه هایی از این پایان نامه :

پیچیدگی محاسبات

محاسبه دقیق اندازه پیچیدگی الگوریتم  در اقدام بسیار مشکل می باشد. اما تعداد محاسبات به تعداد محاسبه[1]   که یک ماتریس  از مرتبه  می باشد، بستگی دارد . محاسبه مقدار ویژه ماتریس  با بهره گیری از روش  برابر با اندازه محاسبه  یک ماتریس   از مرتبه  به ازای هر  می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همان گونه که به نظر می رسد، الگوریتم ، عملیات محاسباتی زیادی را شامل می گردد. در الگوریتم  و ، پس از محاسبه تخمین ماتریس همبستگی، فقط نیاز به محاسبه یک بار  برای
باند باریک سیگنال می باشد. در نتیجه، اندازه محاسبات آن نسبت به روش ، بسیار کمتر می باشد. البته در روش ، برای محاسبه ماتریس کانونی نیاز به محاسبه  یک ماتریس  ( ) به ازای هر بین فرکانسی باند باریک می باشد. با در نظر گرفتن هزینه محاسبات برای پردازش و راندمان خروجی با در نظر داشتن توضیحات ارائه شده در انتهای  فصل، الگوریتم ، هنوز به عنوان بهترین گزینه در جهت یابی سیگنال های پهن باند مطرح می گردد، هر چند که دارای حجم محاسبات بیشتری نسبت به روش های قبلی می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: